Logg inn:

Forfattere
John Roald Pettersen
Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek
– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.
Men alt for ofte tar de voksne leken for gitt og lar barna klare seg selv.
Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.
Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.
I mange barnehager pågår det et kontinuerlig endringsarbeid. Et endringsarbeid som gjerne skal gjennomføres i en travel hverdag, og med mange muligheter for å trå feil. Hvordan gjør man de rette valgene?
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.
Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?
Nye metoder har gitt oss helt ny kunnskap om hva som foregår i små barns hjerner. Denne kunnskapen er det viktig at vi tar i bruk, mener forskeren Ann Elisabeth Knudsen.
Alle tror at det synges mye i norske barnehager. Det er bare delvis riktig. Variasjonene er litt for store, mener de i prosjektet Syngende barnehager.
Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.
Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.
I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!
Jonas kommer hjem med store forventningsfulle øyne: I dag har han med seg den blå kofferten, kofferten som er blitt det nye bindeleddet mellom barnehagen og hjemmet.
Mestringsglede. Naturopplevelser. Tradisjon. Motorikk. Forståelse av form. Det finnes mange gode grunner til å la barn få spikke.
En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.
Målet er at barna, gjennom fordypning, skal få en dypere kunnskap om noe som engasjerer dem. Da må alle sansene tas i bruk, sier Alice Kjær.
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.
Bli din egen beste venn
Anita Berge, forfatter, barnehagelærer og daglig leder i Alveslottet dukketeater, har stor sans for toving.
Det er tid for julegaveverksted. Men dorullnissen har tatt fri i år. Hva lager vi da? Vi har hentet noen kreative ideer.
En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?
Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?
Barnehagepersonalet sier én ting, men gjør noe annet når de møter gråten i barnehagen, oppdaget Nina Rossholt. Burde vi øve oss på å snakke om gråt?
Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.
I barnehagen snakkes det mye. Men lytter man like mye? Hva må til for at en samtale skal bli en virkelig samtale?
Hva gjør en mor når sønnen blir utsatt for alvorlig mobbing i barnehagen? Forfatter Camilla Otterlei tok først kampen. Deretter skrev hun barnebok.
Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?
- En ressurs for barn og voksne
Det viktigste er ikke hvordan kofferten ser ut, men hva som er oppi den, sier Marit Sivertsen, styrer i Madamløkken barnehage. Barnehagen har brukt språkkofferter i mange år og har svært gode erfaringer.
Hvorfor går ikke tallet på mobbetilfeller ned, selv om alle ønsker det? Vi må jobbe mer med de voksnes holdninger og handlinger, mener professor Ingrid Lund.
Trenger vi egne læremidler for språkarbeid med de yngste barna? Nei, mener Anne Høigård. Det meste av såkalt språkmateriell for de yngste er en unødvendig omvei til språket, mener hun.
Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.
Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.
Barn trenger øvelse for å lære og forstå norsk. Derfor må både barnehage og skole jobbe systematisk med språket, mener Else Havnevik Devold. Men hvordan?
I Lyefjell barnehage har dei jobba innovativt med å gjere foreldra meir trygge ved overgangen frå heim til barnehage.
I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.
Hva skjer når vi åpner opp for det flerkulturelle mangfoldet i barnehagen? To barnehager i Stavanger har deltatt i et utviklende prosjektarbeid.
Straume barnehage har realfag som ett av sine satsningsområder. De har også evne til å tenke stort – så stort som hele verdensrommet!
Kirketunet barnehage fikk årets digitale barnehagepris fra Senter for IKT i utdanningen. Prisen fikk de for prosjektet Bobler, der de minste barna er i sentrum.
Hva kan vi finne av liv i bekken vår? – undret de seg på i Iladalen barnehage. Men prosjektet kom til å handle mer om Trollet enn om naturfag.
Hvordan lager man en båt? spurte Andreas i Småtjern barnehage. Spørsmålet ble starten på fire år med båtforskning – og gav barnehagen Forskerfrøprisen 2016.
Seks barnehager i Ålesund hadde stor suksess da de laget aktiv lekutstilling.
En labyrint i nærmiljøet var utgangspunktet. Men Labyrint er også en populær tv-serie for barn. Prosjektet i Iladalen barnehage ble en barnestyrt reise fra ett kulturfenomen til et annet.
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.
Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?
Profesjonsledelse krever mer enn et semester med "organisasjon og ledelse". Man må ha kompetanse på det feltet man leder, sier Tormod Korpås i Utdanningsforbundets lederråd.
De voksne må delta i leken. De må være med. De må ned på gulvet, sammen med barna. Da skjer det noe!
Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.
Barnehagene i Askøy kommune har drevet systematisk utviklingsarbeid gjennom flere år, blant annet med fokus på lederne. Det har gitt resultater.
Mye av det jeg gjør og sier skjer uten at jeg tenker særlig mye på hva som bør brukes av verktøy eller lederstil her og nå.
Jeg har som intensjon å være en synlig leder som kjenner alle like godt.
Mine verktøy er: Hodet, ryggraden og erfaringer jeg har fått gjennom studier og arbeid.
Barnehagestiftelsen Kanvas markerer 30-årsjubileum med å lage sin egen barnebok. Kim og Kaia flyr høyt er laget av ansatte i Kanvas-barnehager.
"Me klare det i lag", sier de i Sørhellet barnehage. De har bestemt seg for å være rause, fleksible og inkluderende. Derfor er Sørhellet blitt en god barnehage.
Det tar tid å vokse opp. Det er det ikke alle voksne som forstår. Med sin nye dokumentarfilm vil Margreth Olin bidra til at noen flere forstår litt mer.
Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.
Dersom vi skal ta barns medvirkning på alvor, må det være en god balanse mellom vokseninitierte og barneinitierte aktiviteter i barnehagens innhold, mener Monica Seland.
"Relasjonskompetansen er vår plattform. Det skal synes i alle situasjoner i løpet av en dag".
Med tanke på framtidssamfunnet er dette det viktigste de voksne i barnehagen kan gjøre: Å medvirke til at barna beholder sin læringslyst, nysgjerrighet og kreativitet – mener professor Dion Sommer.
Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.
Hvordan samtaler vi med barn? Hvilke muligheter tilbyr vi barn for å bli hørt og for å uttrykke seg?
Barns trivsel er de voksnes ansvar. Et godt barnehagemiljø starter med gode relasjoner de voksne imellom.
Hva gjør man når arbeidsplassen er preget av dårlig atmosfære, høyt sykefravær og lav trivsel?
– Departementet har vært lydhør. Forslaget til ny rammeplan bygger på de verdiene barnehagefeltet selv har argumentert for.
Det er uheldig dersom avstanden mellom styrer og pedagogisk leder blir større.
Du må tørre å satse på deg selv. Du må tviste din indre dialog i positiv retning, fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen er deg selv.
Begrepet "tydelig leder" går igjen i mange dokumenter og beskrivelser av god ledelse i barnehagen.
Barndommen er under press. Barnehagen er under press. Barn er under press.
Det pedagogiske relasjonsarbeidet er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. Nå er verktøykassen her!
Matematikk i barnehagen handler ikke om pluss og minus og regnestykker på papir. Det handler om grunnleggende tall- og begrepsforståelse.
God rollelek kommer ikke av seg selv. Barn trenger inspirasjon, materialer og lekekloke voksne.
Store og små klosser. Røde og gule knapper. Sko som står på en rekke. Det er små barns hverdag – og det er matematikk.
Å delta på denne konferansen vil være en fin måte for flere å oppdatere seg på forskning og hente inspirasjon til det videre arbeidet med realfag i barnehagen.
Formidling er forenkling, det visste vi egentlig.
Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer.
Barn har en medfødt nysgjerrighet og forskertrang, og de har en hjerne som ligger klar for å ta i mot mengder av kunnskap og erfaringer.
Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.
Barnehagene har et stort forbedringspotensial
Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?
Skolens ekstreme fokus på matematikk og realfag får konsekvenser for barnehagen.
Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.
Lek og vennskap - det aller viktigste
Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?
Berg barnehage i Trondheim fikk Leseprisen 2016 for sitt grundige bokprosjekt.
Trenger å forstå sammenhenger i naturen
Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer.
Begeistring. Aktualitet. Variasjon. Det er tre av stikkordene Cecilie Fodstad mener barnehageansatte bør ha i bakhodet når de velger ut bildebøker.
Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Barnehagene er gode på mye, men for dårlige på å arbeide med relasjoner i gruppe. Det viser resultatene fra forskningsprosjektet Blikk for barn.
Godt foreldresamarbeid gjør barnehagen bedre
Barnehagene må vite hva de står for og styre virksomheten ut fra dette, mener Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. De har skrevet to nye bøker om ledelse i verdistyrte barnehager.
Barn tilbringer mye av livet i barnehagen. Da trenger de skikkelig, næringsrik og variert mat. Det har Ånnerudtoppen barnehage tatt konsekvensen av.
Bøker, tidsskrifter og fagtekster brukes som refleksjonsgrunnlag i SiT barnehagene i Trondheim
"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.
Når man er bekymret for et barn, bør man snakke om det. Men i barnehagene blir de vanskelige samtalene ofte utsatt.
Alle er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva handler det egentlig om?
Norske barnehager har et bredt spekter av satsingsområder. I Varingskollen barnehage satser de på golf og alpint.
Likestilling og likeverd
Vi må arbeide systematisk med kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen for å gi barn det beste.
"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"
Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?
Standardisert massekartlegging og programbruk gir større rom for feilkilder.
Behovet for emosjonell trygghet
Barn gjør en avansert øvelse når de omformer en stol til en båt eller en trepinne til et farlig dyr.
Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
Sinne er en naturlig følelse. Barnlig sinne er sunt
Oppmerksomhet nærvær eller flyktig samspill?
Fem barn fra Lille Ekeberg barnehage er på Munchmuseet.
Mer kvalitet – mindre mobbing
Hvorfor har en del barn vansker med å komme med i leken? Hvorfor tar noen barn aldri initiativ til lek med andre?
Hvor mye tåler barnehagene?
Hvordan møter vi barna?
Barndom under press
Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet
Barnehagelæreren - en hjørnestein i tidlig innsats
Kulturelt mangfold
For 20 år sidan handla det om 6-åringen, i dag om 5-åringen: Barnehagen gir ikkje eit godt nok tilbod for læring og utvikling.
Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.
"Ta på deg egen maske før du hjelper andre" heter det i en av sikkerhets-reglene når du skal ut og fly.
Profesjonens kritiske stemme
Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?
Ikke søppel. Ikke "verdiløst materiale". Det handler om verdifulle gjenbruksmaterialer, sier Nina Odegard.
Mer utetid gir bedre barnehager
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg. Derfor er det helt avgjørende at barn får tid og rom til å leke.
Uansett rammer har vi et profesjonsetisk ansvar
Presset mot førskolelærerprofesjonen
Det fysiske miljøet – hele tiden i utvikling
Nye svar på gamle spørsmål.
Kroppen som tema i barnehagen? Ja, men hvordan? Her får du fem gode tips om arbeidsmåter og hjelpemidler
FAGPRAT - SVEIN OLE SATØEN
Fagprat med Elisabeth Alnes
Mobbing er et gruppefenomen. Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.
Evalueringer viser at likestillingsarbeid er lite prioritert og et krevende område å omsette i praksis.
Sett av et år til å etablere din barnehages matkultur, er rådet fra høgskolelektor Karen Lassen.
Matematikk handler om å tenke, og om å forstå den verden som omgir oss.
14.10.2014
Lekens rolle
FAGPRAT – DAG ØSTVOLD TANGEN
FAGPRAT – TORA KORSVOLD
Mamma og pappa er viktigst for barn. Du som jobber i barnehage er en god nummer to.
Blir du usikker når barn reagerer med sinne og sterke følelser? Lurer du på hvordan du skal møte disse barna?
FAGPRAT MED MARIT PETTERSVOLD
Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?
Respekt for barns og unges NEI
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Fraværet i Kanvas sank betydelig etter at nærværsarbeidet kom i gang.
"Bok i bruk i barnehagen" - et prosjekt som Fantoft Gård barnehage har jobbet med
Gjennom sangleker kombinerer man noe av det beste barn vet; sang, lek, bevegelse, fellesskap, glede
Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen
Idéer til et vannprosjekt
Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.
Hvilke saker og personer har satt sitt preg på barnehagelærernes historie?
To gode arbeidsmåter
Er vi i ferd med å gjøre aggresjon hos barn til et tabu?
Å kartlegge språkmiljøet
Bergen satser på språk
Hverdagens språkarbeid
Hvilke signaler bør barnehagen være oppmerksom på?
Hvordan velger man ut pedagogisk materiell i barnehagen?
Har barnehagen din gjennomført et godt prosjekt innenfor de estetiske fagområdene?
Hvordan var det å leve da oldemor eller tippoldefar var barn?
Konferanse i Trondheim 7. og 8. oktober 2013
Det er forlagene som bestemmer hva du skal få av faglitteratur
Børs eller katedral i barnehagen?
Vi har snakket med fire barnehager om hvilke tanker som ligger bak den maten de serverer i barnehagen
Internopplæring av assistentene i barnehagen gir bedre kvalitet
I boka Sansenes spiskammer handler det om barn og mat – og om å oppleve med alle sansene
11.04.2013
SE! OI! KULT!
Utforsking og eksperimentering med det nære, sære og spektakulære
Hvordan kan barnehager og skoler styres og ledes slik at de ikke hemmer trivsel og læring – slik vi kan se i alt for mange tilfeller?
Hvilke prinsipper bør barnehagene følge når det gjelder mat og måltider?
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
Har omsorg kommet i skyggen av læring? Er omsorg en så selvfølgelig del av barnehagens virksomhet at den ikke trengs å diskuteres?
Nye digitale verktøy gir nye muligheter i barnehagen
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
Kreativitet er et av begrepene som gjerne blir forbundet med den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd
Høy støynivå er et gjengangerproblem i mange barnehager. MoBarn i Molde tar det på alvor, og gjennomfører blant annet hørselstest for samtlige ansatte.
Kunstprosjekt i Trollhaugen barnehage
Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet
Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven
Foreldrene oppsøker oss i mye større grad nå enn før
Uterommet er barnehagens største rom. Hva fyller vi det med?
Å jobbe med det pedagogiske arbeidet er noe av det viktigste jeg gjør
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
Likestilling handler om menneskesyn. Derfor er likestilt pedagogisk praksis en viktig del av Kanvas-barnehagenes tradisjon og fundament.
Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre
Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter
Hvor ble det av leken spør Margaretha Öhman i sin nye bok "Det viktigste er å få leke"
Sætra barnehage har drevet med systematisk miljøvern i mange år
Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg
Gode rutiner, godt verktøy og særlig fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevern. Det gav Kragerø kommune pris for beste praksis.
Saksgangen etter melding til barnevernet kan være noe forvirrende. Her er den listet opp, steg for steg.
Hvordan arbeider barnehageansatte med barn de er bekymret for?
Nye møteplasser og samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern har gitt gode resultater
Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene
Gode voksne med fokus på barns beste
Det startet med frustrasjon og skepsis. I dag har Verdal kommune både verktøy, nettverk og gode samarbeidsrutiner for barn som vekker bekymring.
Hvordan får du en potensiell ansatt til å velge akkurat din barnehage?
Gode fagmiljøer tiltrekker seg førskolelærere, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet
Hvordan lederen i barnehagen fungerer og hvilken pedagogisk faglighet hun har skapt, er avgjørende når førskolelæreren skal velge seg ny jobb
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
Å lage egen avis om barnehagekvalitet, og få den spredt til hele byens befolkning, var et positivt løft for barnehagene, sier barnehagesjef i Gjøvik kommune, Kirsten Aune.
Felles dugnad og fokus på godt omdømme var viktige stikkord da Bydel Nordre Aker gjennomførte sin rekrutteringskampanje ”Alle fortjener en god start”.
I Knappskog barnehage er kameraene i flittig bruk. Både barn og voksne bruker fotoapparat, videokamera og andre bildeverktøy aktivt.
Mange førskolelærerstudenter har en praksisperiode i utlandet. Hva får de ut av det? Vi har spurt fire av dem.
Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge
Jeg bruker mest tid på personalarbeid og dokumentasjon i forhold til HMS arbeidet
Å jobbe med dialogen som utgangspunkt for barnets læring er særlig spennende og gir oss som pedagoger et enormt materiale å boltre oss i
”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.
Hva gjør man når et barn har observert en død grevling på vei til barnehagen?
Jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til å sette meg ned i fred og ro og reflektere rundt det vi jobber med
Det helt grunnleggende både for leken og det vi ellers gjør i barnehagen, er hvilket barnesyn og hvilke holdninger til barn vi har, mener Hanne Nesfeldt
Det er ingen motsetning mellom realfag og kunstfag. Et prosjekt ved Akrobaten barnehage i Bergen viste at det tvert om kan være to sider av samme sak.
Trenger dere tips til hvordan dere kan jobbe med matematikk i barnehagen?
Ingen er i tvil om hva Akrobaten barnehage er opptatt av for tiden – dokumentasjonene er mange og tydelige
Ergonomi og pedagogikk er to sider av samme sak, viser barnehagene i Trondheim
”Boken kan leses som et kreativt kompass”, skriver Camilla Grieg i boken Fargelek.
Det som foregår i relasjonsprosesser er noe av det helt basale i barnehagers arbeid, mener professor Berit Bae
Ryddig, rolig og fredelig. Dét er førsteinntrykket når vi kommer på besøk til Montesorribarnehagen Solsikken, avdeling Lilleputt
I steinerbarnehagen er de kritiske til å forsere barns utvikling
Er lek blitt redusert til et pedagogisk redskap for barns læring?
Alle som jobber i barnehage og skole vil før eller siden møte foreldresamtaler som er vanskeligere enn andre
15.02.2011
Bruk deg selv!
Barn merker når du er ekte og tilstede. Du får aldri magiske øyeblikk med dem dersom du kjører på autopilot og rutine, sier Trude Anette Brendeland.
Momarka barnehage i Levanger er en foregangsbarnehage når det gjelder trafikkopplæring.
Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?
Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen i barnehagen?
Nardo barnehage i Trondheim har jobbet systematisk med matematikk det siste året.
Lek med tall og begreper fenger både barn og voksne i Baldershage barnehage
Gir det mening å snakke om barns medvirkning også når det gjelder de yngste barna? Ja, sier Berit Bae, vi både kan og skal vi. Det handler om noe så fundamentalt som ytringsfrihet.
Samlingsstunden er en pedagogisk skattekiste med uendelige muligheter, sier Trude Anette Brendeland. Hun har skrevet boka ”Magiske samlingsstunder”.
En bok som fokuserer på hva en bør tenke på for å ivareta barna ved en skilsmisse
Ålesund sjukehus trengte utsmykking av en lang, steril korridor. De seks barnehagene i Reggio Emilia-nettverket i Ålesund fikk oppdraget.
I Mortenåsen barnehage i Tønsberg ble barna dratt aktivt med da et ”umulig” rom skulle forandres. Resultatet ble en suksess.
Gjennom flere tiår har barnehager verden over latt seg inspirere av den pedagogiske filosofien og praksisen i Reggio Emilia
Luftrenseren ”Fresh Air” har gitt en klart bedre luftkvalitet i barnehagen.
Jeg forundres over hvordan vi voksne møter gråten i barnehagen sier Inger Fochsen Ellestad
Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann
Dette er boken for deg som ønsker å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
Ny bok som tar for seg de voksnes arbeidsmiljø i barnehagen
I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?
Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage.
Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.
Hvilken betydning kan et økt fokus på fagområdene ha for barns liv i barnehagen?
Jeg ser gjerne at barnehagene markerer seg med sitt særpreg og sin egen profil. Jeg tror det er sunt, sier kommunalsjef Inger Lysa i Porsgrunn kommune.
Tenk deg et rom med materialer i et uendelig antall og typer, delikat presentert, sortert etter farge og materialtype
Sluttrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004–2007
De minste barna trenger de beste pedagogene, mener stipendiat Nina Johannessen
De fleste som jobber i barnehagene er assistenter. I tillegg til de ordinære assistentstillingene jobber nå svært mange på dispensasjon som pedagogiske ledere.
I Danmark er alle barnehager pålagt å gjennomføre en ”barnemiljøvurdering” hvert tredje år.
I Bakklandet barnehage snakker de ikke om «sunn mat». Det er et pekefingerord. Men de snakker mye om mat, matglede og det gode måltid.
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
John Roald Pettersen har vært på litteraturfestivalen på Lillehammer. De hadde Barnehagenes dag. Eventyr og rim og regler sto på programmet.
Hva skjer egentlig i barnehagen om sommeren? Er det fortsatt en pedagogisk virksomhet, eller har ukene midt på sommeren mer preg av oppbevaring?
Røyneberg barnehage har arbeidet med voksenrollen i barnehagen med utgangspunkt i den eneklte medarbeiders personlige profil
Evenshaug og Hallens Barne- og ungdomspsykologi må kalles en klassiker i førskolelærerutdanningen. Tretti år etter at første utgave kom ut, står boka fortsatt på enkelte pensumlister i utviklingspsykologi.
Når politikere og deler av fagmiljøene vil sette i gang storstilte språktester av barnehagebarn, er man på ville veier, mener professor i utviklingspsykologi ved Århus Universitet, Dion Sommer.
Kunsten å improvisere er både ønskelig og nødvendig i pedagogikken. Men den gode, improviserende pedagogen må være godt forberedt, sier professor i pedagogikk, Kjetil Steinsholt.
Hvem er førskolelæreren? Hva kan han eller hun? Hva gjør de? Og hva ligger til grunn for deres handlinger i praksis? Boka Førskolelæreren prøver å komme inn til førskolelæreryrkets kjerne.
ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune
”Ti tekster til tanke” lyder undertittelen på Leif Asklands nye bok Det personlige i det profesjonelle.
Faste, tydelige regler, ignorering av motstand og trass samt forsterkning av god oppførsel. Det er tre av grunnpilarene når Knut Halfdan Svendsen og Egil Launes gir råd om oppdragelse.
Hvem er førskolelæreren? Hva kan han eller hun? Hva gjør de? Og hva ligger til grunn for deres handlinger i praksis? Boka Førskolelæreren prøver å komme inn til førskolelæreryrkets kjerne.
Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.
Barns tegninger formidler et budskap om noe, en særskilt forståelse eller et spesifikt perspektiv. Hvordan kan vi lese budskapet i barns tegninger?
Dronning Mauds minne høgskole og Arve Gunnestad har et nært forhold til Afrikanske barnehager. Les om dette engasjementet
En av de viktigste bøkene som er skrevet om læring, samspill og dialog mellom barn og voksne i dagens barnehage, sier Astrid Manger om boka Lyttende pedagogikk. Selv har hun vært så heldig å få oversette den.
I Bullerbassen barnehage er de mer opptatt av hva barna kan, enn hva de ikke kan. Det er en av de grunnleggende tankene når de arbeider etter teorien om de mange intelligenser. Nå har to førskolelærere laget en idéperm for barnehager som vil bruke metodene.
Med utgangspunkt i Kari Lamers rammepro­gram for sosial kompetanseutvikling, «Du og jeg og vi to!», har sju barnehager i Skedsmo kommune de jobbet med et prosjekt kalt «Fra plan til handling».
Barnehagefolk har intervjuet barnehagepersonell for å finne ut hvilket forhold de har til refleksjon i sitt arbeide i barnehagen
Barnehagesektoren har i alle år vært flink til å skape begeistring for egen virksomhet. Nå er tiden inne for også å rette et kritisk blikk innover, mener Turid T. Jansen.
Vi har intervjuet Einar Juell om sin bok "Refleksjon som bevisstgjøring"
Fagprat med Elisabeth Alnes
ARTIKLER
Laget egen avis om barnehagekvalitet
Å lage egen avis om barnehagekvalitet, og få den spredt til hele byens befolkning, var et positivt løft for barnehagene, sier barnehagesjef i Gjøvik kommune, Kirsten Aune.
   
Hva er den viktigste utfordringen for ledere i dagens barnehager?
Gode voksne med fokus på barns beste
   
Hvordan rekrutterer dere personale?
Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene
   
Nye møtepunkter gir bedre samarbeid
Nye møteplasser og samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern har gitt gode resultater
   
Tid til faglighet – tid til barna
Gode fagmiljøer tiltrekker seg førskolelærere, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet
   
Lederen er helt avgjørende
Hvordan lederen i barnehagen fungerer og hvilken pedagogisk faglighet hun har skapt, er avgjørende når førskolelæreren skal velge seg ny jobb
   
Sannhetens øyeblikk
Hvordan får du en potensiell ansatt til å velge akkurat din barnehage?
   
Med kamera som pedagogisk verktøy
I Knappskog barnehage er kameraene i flittig bruk. Både barn og voksne bruker fotoapparat, videokamera og andre bildeverktøy aktivt.
   
Alle fortjener en god start
Felles dugnad og fokus på godt omdømme var viktige stikkord da Bydel Nordre Aker gjennomførte sin rekrutteringskampanje ”Alle fortjener en god start”.
   
Hva fikk du ut av utenlandsoppholdet?
Mange førskolelærerstudenter har en praksisperiode i utlandet. Hva får de ut av det? Vi har spurt fire av dem.
   
Bevisst satsing på likestilling
Likestilling handler om menneskesyn. Derfor er likestilt pedagogisk praksis en viktig del av Kanvas-barnehagenes tradisjon og fundament.
   
Landsdekkende undervisningsopplegg om likestilling
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
   
Lederen har ordet!
Å jobbe med det pedagogiske arbeidet er noe av det viktigste jeg gjør
   
Lederen har ordet!
Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg
   
Hvor ble det av leken?
Hvor ble det av leken spør Margaretha Öhman i sin nye bok "Det viktigste er å få leke"
   
Likestillingspedagogikk er en utfordring
Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen
   
Lærte mye av likestillingsprosjekt
Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter
   
Suksess med rene jente- og gutteavdelinger
Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre
   
Fra frustrasjon til samarbeid
Det startet med frustrasjon og skepsis. I dag har Verdal kommune både verktøy, nettverk og gode samarbeidsrutiner for barn som vekker bekymring.
   
Fra magefølelse til bekymringsmelding
Hvordan arbeider barnehageansatte med barn de er bekymret for?
   
Når bør man bli bekymret?
Hvilke signaler bør barnehagen være oppmerksom på?
   
Hva skjer når barnehagen melder?
Saksgangen etter melding til barnevernet kan være noe forvirrende. Her er den listet opp, steg for steg.
   
Kragerø: Pris for beste praksis
Gode rutiner, godt verktøy og særlig fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevern. Det gav Kragerø kommune pris for beste praksis.
   
Lederen har ordet!
Jeg bruker mest tid på personalarbeid og dokumentasjon i forhold til HMS arbeidet
   
En oppskrift på godt arbeidsmiljø
Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge
   
Hvorfor er dere inspirert av Reggio Emilia?
Å jobbe med dialogen som utgangspunkt for barnets læring er særlig spennende og gir oss som pedagoger et enormt materiale å boltre oss i
   
Hva er det viktigste dere gjør for å gi leken gode vilkår?
Det helt grunnleggende både for leken og det vi ellers gjør i barnehagen, er hvilket barnesyn og hvilke holdninger til barn vi har, mener Hanne Nesfeldt
   
Kunsten i geometrien – og geometrien i kunsten
Det er ingen motsetning mellom realfag og kunstfag. Et prosjekt ved Akrobaten barnehage i Bergen viste at det tvert om kan være to sider av samme sak.
   
Lett – som en lek
Kunstprosjekt i Trollhaugen barnehage
   
Matematikk-tips: Dagens tall er 3
Trenger dere tips til hvordan dere kan jobbe med matematikk i barnehagen?
   
Spar ryggen – la barna klare det selv
Ergonomi og pedagogikk er to sider av samme sak, viser barnehagene i Trondheim
   
En synlig pedagogikk
Ingen er i tvil om hva Akrobaten barnehage er opptatt av for tiden – dokumentasjonene er mange og tydelige
   
Lederen har ordet!
Jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til å sette meg ned i fred og ro og reflektere rundt det vi jobber med
   
Gode miljøvaner må legges i barnehagen
Sætra barnehage har drevet med systematisk miljøvern i mange år
   
Lederen har ordet!
”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.
   
En grevling i veikanten
Hva gjør man når et barn har observert en død grevling på vei til barnehagen?
   
Fem barnehagefolk om - ”Mobiltelefonforbud?”
Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?
   
Gode erfaringer i bokform
Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen i barnehagen?
   
Barnehagen med god tid
I steinerbarnehagen er de kritiske til å forsere barns utvikling
   
Relasjonsarbeid – en grunnmur i barnehagen
Det som foregår i relasjonsprosesser er noe av det helt basale i barnehagers arbeid, mener professor Berit Bae
   
Dyrker langsomheten
Ryddig, rolig og fredelig. Dét er førsteinntrykket når vi kommer på besøk til Montesorribarnehagen Solsikken, avdeling Lilleputt
   
Kreativ veiviser
”Boken kan leses som et kreativt kompass”, skriver Camilla Grieg i boken Fargelek.
   
Håndbok for de vanskelige samtalene
Alle som jobber i barnehage og skole vil før eller siden møte foreldresamtaler som er vanskeligere enn andre
   
Utfordrer synet på lek
Er lek blitt redusert til et pedagogisk redskap for barns læring?
   
Foregangsbarnehage på trafikkoppdragelse
Momarka barnehage i Levanger er en foregangsbarnehage når det gjelder trafikkopplæring.
   
Bruk deg selv!
Barn merker når du er ekte og tilstede. Du får aldri magiske øyeblikk med dem dersom du kjører på autopilot og rutine, sier Trude Anette Brendeland.
   
Bok i bruk i barnehagen:
"Bok i bruk i barnehagen" - et prosjekt som Fantoft Gård barnehage har jobbet med
   
Mattesamling hver uke
Nardo barnehage i Trondheim har jobbet systematisk med matematikk det siste året.
   
De leker med tall i Baldershage barnehage
Lek med tall og begreper fenger både barn og voksne i Baldershage barnehage
   
De yngste barns ytringsfrihet
Gir det mening å snakke om barns medvirkning også når det gjelder de yngste barna? Ja, sier Berit Bae, vi både kan og skal vi. Det handler om noe så fundamentalt som ytringsfrihet.
   
Magiske samlingsstunder
Samlingsstunden er en pedagogisk skattekiste med uendelige muligheter, sier Trude Anette Brendeland. Hun har skrevet boka ”Magiske samlingsstunder”.
   
Hundre ideer for bedre arbeidsdager
Ny bok som tar for seg de voksnes arbeidsmiljø i barnehagen
   
Ny bok - Relasjoner med barn
Dette er boken for deg som ønsker å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
   
Hvorfor så redd for gråt
Jeg forundres over hvordan vi voksne møter gråten i barnehagen sier Inger Fochsen Ellestad
   
Innlært hjelpeløshet? - La de minste klare det selv
Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann
   
Oppbrudd som ryster
En bok som fokuserer på hva en bør tenke på for å ivareta barna ved en skilsmisse
   
Barnehager fikk utsmykkingsoppdrag
Ålesund sjukehus trengte utsmykking av en lang, steril korridor. De seks barnehagene i Reggio Emilia-nettverket i Ålesund fikk oppdraget.
   
Merkbar endring med luftrenser
Luftrenseren ”Fresh Air” har gitt en klart bedre luftkvalitet i barnehagen.
   
Barn og voksne skapte nytt rom
I Mortenåsen barnehage i Tønsberg ble barna dratt aktivt med da et ”umulig” rom skulle forandres. Resultatet ble en suksess.
   
Reggio Emilia inspirerer barnehager over hele verden
Gjennom flere tiår har barnehager verden over latt seg inspirere av den pedagogiske filosofien og praksisen i Reggio Emilia
   
Feriebarnehage – eller pedagogisk tilbud?
Hva skjer egentlig i barnehagen om sommeren? Er det fortsatt en pedagogisk virksomhet, eller har ukene midt på sommeren mer preg av oppbevaring?
   
Litteraturfestival – også for barnehagene
John Roald Pettersen har vært på litteraturfestivalen på Lillehammer. De hadde Barnehagenes dag. Eventyr og rim og regler sto på programmet.
   
Fra fagperson til leder
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
   
Evenshaug og Hallen - still going strong?
Evenshaug og Hallens Barne- og ungdomspsykologi må kalles en klassiker i førskolelærerutdanningen. Tretti år etter at første utgave kom ut, står boka fortsatt på enkelte pensumlister i utviklingspsykologi.
   
Fokus på voksenrollen i Røyneberg barnehage
Røyneberg barnehage har arbeidet med voksenrollen i barnehagen med utgangspunkt i den eneklte medarbeiders personlige profil
   
Refleksjon som bevisstgjøring
Vi har intervjuet Einar Juell om sin bok "Refleksjon som bevisstgjøring"
   
Matglede - ikke pekefinger!
I Bakklandet barnehage snakker de ikke om «sunn mat». Det er et pekefingerord. Men de snakker mye om mat, matglede og det gode måltid.
   
På vei mot en likestilt barnehage
Sluttrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004–2007
   
Mulighetenes rom
Tenk deg et rom med materialer i et uendelig antall og typer, delikat presentert, sortert etter farge og materialtype
   
De minste trenger de beste
De minste barna trenger de beste pedagogene, mener stipendiat Nina Johannessen
   
Smått og stort for assistenter
De fleste som jobber i barnehagene er assistenter. I tillegg til de ordinære assistentstillingene jobber nå svært mange på dispensasjon som pedagogiske ledere.
   
Et veldig nyttig foreldremøte
Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage.
   
Mindre kjefting gir barn et bedre liv
Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.
   
Første bok om barnehagens fagområder
Hvilken betydning kan et økt fokus på fagområdene ha for barns liv i barnehagen?
   
Ønsker profilerte barnehager
Jeg ser gjerne at barnehagene markerer seg med sitt særpreg og sin egen profil. Jeg tror det er sunt, sier kommunalsjef Inger Lysa i Porsgrunn kommune.
   
Svært kritisk til språktesting
Når politikere og deler av fagmiljøene vil sette i gang storstilte språktester av barnehagebarn, er man på ville veier, mener professor i utviklingspsykologi ved Århus Universitet, Dion Sommer.
   
Alt begynner med en strek
Barns tegninger formidler et budskap om noe, en særskilt forståelse eller et spesifikt perspektiv. Hvordan kan vi lese budskapet i barns tegninger?
   
Pedagogikk på eksport?
Dronning Mauds minne høgskole og Arve Gunnestad har et nært forhold til Afrikanske barnehager. Les om dette engasjementet
   
Sosial kompetanse er mer enn atferd
Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.
   
Når barn og voksne lærer sammen
En av de viktigste bøkene som er skrevet om læring, samspill og dialog mellom barn og voksne i dagens barnehage, sier Astrid Manger om boka Lyttende pedagogikk. Selv har hun vært så heldig å få oversette den.
   
Fra plan til handling i Skedsmo kommune
Med utgangspunkt i Kari Lamers rammepro­gram for sosial kompetanseutvikling, «Du og jeg og vi to!», har sju barnehager i Skedsmo kommune de jobbet med et prosjekt kalt «Fra plan til handling».
   
Kritisk og begeistret
Barnehagesektoren har i alle år vært flink til å skape begeistring for egen virksomhet. Nå er tiden inne for også å rette et kritisk blikk innover, mener Turid T. Jansen.
   
De mange intelligenser i praksis
I Bullerbassen barnehage er de mer opptatt av hva barna kan, enn hva de ikke kan. Det er en av de grunnleggende tankene når de arbeider etter teorien om de mange intelligenser. Nå har to førskolelærere laget en idéperm for barnehager som vil bruke metodene.
   
Refleksjon i barnehagen
Barnehagefolk har intervjuet barnehagepersonell for å finne ut hvilket forhold de har til refleksjon i sitt arbeide i barnehagen
   
Alle med i Eigersund
ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune
   
Jakten på førskolelæreren
Hvem er førskolelæreren? Hva kan han eller hun? Hva gjør de? Og hva ligger til grunn for deres handlinger i praksis? Boka Førskolelæreren prøver å komme inn til førskolelæreryrkets kjerne.
   
Personlig om det profesjonelle
”Ti tekster til tanke” lyder undertittelen på Leif Asklands nye bok Det personlige i det profesjonelle.
   
Vil gi barnehagene likestillingshjelp
Evalueringer viser at likestillingsarbeid er lite prioritert og et krevende område å omsette i praksis.
   
Lederen har ordet!
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
   
Barnehagen trenger modige ledere
I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?
   
Barnemiljøvirdering gir økt bevissthet
I Danmark er alle barnehager pålagt å gjennomføre en ”barnemiljøvurdering” hvert tredje år.
   
En god pedagog improviserer
Kunsten å improvisere er både ønskelig og nødvendig i pedagogikken. Men den gode, improviserende pedagogen må være godt forberedt, sier professor i pedagogikk, Kjetil Steinsholt.
   
Jakten på førskolelæreren
Hvem er førskolelæreren? Hva kan han eller hun? Hva gjør de? Og hva ligger til grunn for deres handlinger i praksis? Boka Førskolelæreren prøver å komme inn til førskolelæreryrkets kjerne.
   
Foreldrehjelperne
Faste, tydelige regler, ignorering av motstand og trass samt forsterkning av god oppførsel. Det er tre av grunnpilarene når Knut Halfdan Svendsen og Egil Launes gir råd om oppdragelse.
   
Jente og gutt – likeverdige muligheter?
Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet
   
Den kreative barnehagen
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
   
DEN LYDIGE KREATIVITETEN
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
   
DEN LYDIGE KREATIVITETEN
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
   
Digitale fortellinger – nyttig verktøy i barnehagene
Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd
   
Den kreative barnehagen
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
   
LEK, LÆRING OG KREATIVITET
Hvordan kan barnehager og skoler styres og ledes slik at de ikke hemmer trivsel og læring – slik vi kan se i alt for mange tilfeller?
   
SE! OI! KULT!
Utforsking og eksperimentering med det nære, sære og spektakulære
   
Tar tak i støyproblematikk
Høy støynivå er et gjengangerproblem i mange barnehager. MoBarn i Molde tar det på alvor, og gjennomfører blant annet hørselstest for samtlige ansatte.
   
Jente og gutt – likeverdige muligheter?
Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet
   
Syng mer! Lek mer!
Gjennom sangleker kombinerer man noe av det beste barn vet; sang, lek, bevegelse, fellesskap, glede
   
Stimulering og glede
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
   
Voksne med god og relevant utdanning
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
   
Det sanglige samspillet
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
   
Voksenpersoner med god omsorgsevne
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
   
Barnehagen som danningsarena
Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven
   
Barnehagens uterom
Uterommet er barnehagens største rom. Hva fyller vi det med?
   
Forebygge mer og reparere mindre
Foreldrene oppsøker oss i mye større grad nå enn før
   
Omsorg fortsatt viktig i barnehagen
Har omsorg kommet i skyggen av læring? Er omsorg en så selvfølgelig del av barnehagens virksomhet at den ikke trengs å diskuteres?
   
De nye pedagogiske verktøyene
Nye digitale verktøy gir nye muligheter i barnehagen