Logg inn:

Mobbing i barnehagen (fub)
Et hefte om mobbing utgitt av foreldreutvalget for barnehager
siste artikler (55)
Et hefte om mobbing utgitt av foreldreutvalget for barnehager
Barnehagelærere i offentlig debatt
Barnehagelærernes autonomi og ytringsfrihet er truet, hevder flere av bidragsyterne i siste nummer av Barnehagefolk.
Hvilke signaler bør barnehagen være oppmerksom på?
Effekten er dokumentert gjennom denne undersøkelsen
Den viktigste kvalitetsindikatoren er mangelvare
Børs eller katedral i barnehagen?
Felles portal for barnevernvaktene i Norge
Gode rutiner, godt verktøy og særlig fokus på samarbeid mellom barnehager og barnevern. Det gav Kragerø kommune pris for beste praksis.
07.05.2012
Meldeplikt
Barnehagen har en lovfestet plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldrene. Med denne filmen får du den kunnskapen du trenger for en så god og profesjonell prosess som mulig.
Her kan du finne en standard mal for bekymringsmeldinger til barnevernet.
Nyhetsbildet fremover vil preges av de grusomme hendelsene 22. juli, 2011. Les hvordan barnepsykolog Magne Raundalen mener vi bør forholde oss til dette.
Saksgangen etter melding til barnevernet kan være noe forvirrende. Her er den listet opp, steg for steg.
Hvordan arbeider barnehageansatte med barn de er bekymret for?
Nye møteplasser og samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern har gitt gode resultater
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehage og barnevernstjenesten.
Mange tusen norske barn lider under omsorgssvikt. Barnevernet kan hjelpe både barna og de voksne. Jo tidligere hjelpen kommer, jo bedre virker den. Hva gjør du med din bekymring?
Det startet med frustrasjon og skepsis. I dag har Verdal kommune både verktøy, nettverk og gode samarbeidsrutiner for barn som vekker bekymring.
For mange er begrepet taushetsplikt vanskelig å forholde seg til. Her kommer en forklaring på hva dette innebærer.
Jeg har hatt kombinert stilling i kommunen, med 40% i barnehage og 50% i SFO. Som barne- og ungdomsarbeider.
Hvem omfattes av taushetsplikten? Her er en fin oversikt over reglene som gjelder.
Hvilke opplysninger er egentlig underlagt taushetsplikten? Her er en fin gjennomgang som kan gi et tydeligere svar på det.
Barnevern i barnehagen er vår nye storsatsing! I samarbeid med Borgestadklinikken og barnevernet.no bygger vi opp en kunnskapsbase med artikler, filmer, diskusjon og ekspertråd.
Hva skal være terskelen for at barnevernet skal ta over omsorgen for et barn?
Ta med formingsmaterialene ut i friluft, og erfar hvordan sand, jord og vann er flotte utgangspunkt for skapende og kreative aktiviteter
Denne brosjyren bør lastes ned eller bestilles og deles ut til alle foreldre. Publiser gjerne denne artikkelen på barnehagens hjemmeside.
Konferansen i 2011 byr på noen av de mest spennende foredragsholderne som Norden har å by på!
Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene.
Førskolelærerstudiet er evaluert. Er du fornøyd med utdanningsstedet ditt?
I dette ressursheftet vil du finne praktiske eksempler på hvordan barnehagen kan arbeide med språk
21.04.2010
Menn om menn
11 menn ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo har vært informanter for en ny HiO-rapport om rekruttering av menn til førskolelærerutdanning og barnehage.
Spennende diskusjonsmateriale om bundet og ubundet arbeidstid i barnehagen
Ny kunnskap til hele sektoren om forsknings- og danningsproblematikk
En evaluering av hvordan Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
Denne veilederen er ment for hjelpeapparatet og vil være til stor hjelp for barnehagen.
Pedagogisk forum og Barnehageforum går sammen om en storsatsing på kurs og konferanser til barnehager.
Det har alltid vært et godt samarbeid mellom barnehagene i Norden, kanskje spesielt mellom barnehagene i Norge, Sverige og Danmark.
I denne veilederen finnes mye nyttig informasjon om barnehagens utearealer.
Regjeringa har lagt fram forslag til satsar for statleg driftstilskott til barnehagar i 2008.
Dette er en evaluering av språkstimulerende tiltak til 4-5 åringer som ikke går i barnehage
Kunnskapsdepartementet ga i desember 2006 Fafo i oppdrag å evaluere prosjektet med ambulerende pedagoger i regi av Oslo kommune.
Rapport fra en spørreundersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere.
Rutiner for søknad om fritak for taushetsplikt etter tvistemålsloven §§ 204 og 251 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 i forbindelse med vitneførsel og fremleggelse av taushetsbelagte dokumenter for domstolene.
Innlegg av kunnskapsminister Øystein Djupedal i fagbladet "Skolepsykologi" nr. 3 2007.
Barnehagens betydning, oppdrag og mandat har i løpet av de seneste årene fått en langt større oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt.
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen.
Statssekretær Lisbet Rugtvedts innlegg på avslutningskonferansen for prosjektet ”Barnehage + skole = sant” arrangert av Fylkesmannen i Rogaland, 31.01.07, Stavanger.
Veilederen er laget med utgangspunkt i den svenske brosjyren Två språk eller flera
Statssekretær Lisbet Rugtvedts innlegg på IKO barnehagekontors landsdekkende konferanse for barnehagestyrere.
Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.
siste spørsmål og svar
Basebarnehage
Kan jeg få vite mer om base barnehage. Hvordan de organisere osv.
Les svaret fra Rune Holmedal
Når skal vi ikke levere ut barn til foreldre/foresatte?

Har vi noen gang lov til å nekte å levere ut barn til den som kommer for å hente barnet i barnehagen?

Hvilke tillfeller er dette?

 

 

Les svaret fra Kari Pape