Logg inn:
Ekspertpanel
Ledelse
Still spørsmål
Skriv ditt spørsmål og trykk send
 
asd
asd
SVAR:
Ubunden arbeidstid
Hva skal ubunden tid brukes til, kan foreldresamtaler legges i disse?
SVAR:
Den ubundne arbeidstiden reguleres av særavtale “SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager”. Bruk av ubunden tid har det vært diskusjoner om så lenge jeg kan huske og det er verdt å merke seg at ny avtale gjelder fra 1.8.2012 og at det da kommer endringer vedr. bl.a. ubunden tid. I avtalen som gjelder nå og ut juli 2012 er ordlyden i § 3.2:

§ 3.2. Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger)
[Gjeldende t.o.m. 31. juli 2012]

Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke, hvorav 33,5 timer pr. uke skal være lagt til institusjonen. Dette har vært et omdiskutert tema og en rapport viser at hvorvidt foreldresamtaler tas i bunden eller ubunden tid praktiseres litt ulikt. Verd å merke seg er allikevel setningen om at:

“Arbeidsgiver/styrer i barnehage eller daglig leder i SFO kan ikke instruere det pedagogiske personalet om hva de skal utføre av arbeid i de 4 timene eller hvor arbeidet i de 4 timene skal utføres, men det er ingen tvil om at det skal utføres arbeid som kommer barnehagen/SFO til gode"

Arbeidsgiver har altså ingen styringsrett over ubunden tid, og kan derfor ikke pålegge det pedagogiske personalet å ta foreldresamtaler i den ubundne tiden.

Kommentar fra Utdanningsforbundet:

Den ukentlige tiden man er ansatt i og skal utføre arbeid for arbeidsgiver, er 37,5 timer. I 33,5 av disse timene har det pedagogiske personalet i barnehage og skolefritidsordning plikt til å forholde seg til arbeidsplassen (barnehagen/SFO). De resterende 4 timene skal brukes til faglig ajourføring, ukentlig planlegging, foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene (se neste avsnitt) m.m. Utdanningsforbundet mener at f.eks. vurderings- og dokumentasjonsarbeid ikke skal legges i den ”ubundne” tiden. Arbeidsgiver/styrer i barnehage eller daglig leder i SFO kan ikke instruere det pedagogiske personalet om hva de skal utføre av arbeid i de 4 timene eller hvor arbeidet i de 4 timene skal utføres, men det er ingen tvil om at det skal utføres arbeid som kommer barnehagen/SFO til gode. I domspremissene i arbeidsrettsdommen fra 13.10.03 om forståelsen av pkt. 3.2 Pedagogisk personale i SFS 2201 (heretter benevnt som arbeidsretts-dommen), står det: “……. I dette ligger at arbeidsgiver ikke kan disponere noe tid av de 4 timene.” Enkelte kommuner hevder etter arbeidsrettsdommen, at de kan legge foreldrekontakt/møter inn i den ubundne tiden på 4 timer. Det skal ikke skje. Disse 4 timene disponeres også i forhold til dette av den enkelte ansatte. Se punktet nedenfor.

Kommentar fra Utdanningsforbundet:

For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene, kan av arbeidstakeren utføres innenfor de fire timene ubundet tid. I domsslutningen etter arbeids-rettsdommen står det følgende:

1. Særavtale nr. 2201 for barnehager og SFO punkt 3.2 Pedagogisk personale er slik å forstå at av den ordinære arbeidstid pr. uke på 37,5 timer har arbeidsgiveren ikke alminnelig styringsrett for så vidt angår 4 timer som skal brukes til forarbeid, etterarbeid eller foreldrekontakt.

2. Særavtalen er videre slik å forstå at overtid foreligger når det er utført arbeid lagt til institusjonen i mer enn 7,5 timer pr. dag eller 33,5 timer pr. uke. Arbeidsgiver/styrer kan ikke pålegge noen form for arbeid i de fire timene ubundet tid, heller ikke foreldremøter/kontakt. I domspremissene i arbeidsrettsdommen er det nedfelt: “Punkt 3.2 annet ledd forutsetter at de 4 timene skal brukes av arbeidstakerne til forarbeid og etterarbeid til det direkte arbeidet med barn. Videre skal de brukes til uformell foreldrekontakt. Partene er dessuten enige om at arbeidstakerne skal bruke de fire timene til detaljplanlegging og til faglig ajourføring.” Denne teksten beskriver rammer for det arbeidet pedagogen skal ha plass til i de 4 timene og ikke konkret arbeid som kan pålegges av arbeidsgiver/styrer.


Oppfølging av nyansatte
I vår barnehage er det 3 nyansatte - jeg ønsker å sette av tid til oppfølgingssamtaler av disse. Har du tips/mal for hva disse samtalene skal innhold??
SVAR:
Det er særdeles viktig å ha gode rutiner for oppfølgingssamtaler med nyansatte. Dersom din barnehage har prøvetid er det i denne prøvetiden du kan forsikre deg om at vedkommende er skikket til jobben. Dersom du ønsker  å bruke prøvetiden til det den er ment som, er det viktig at du dokumenterer oppfølgingen av den nyansatte og at du gir nødvendig opplæring og veiledning slik at den ansatte får en mulighet til å heve prestasjonsnivået til et akseptabelt nivå. Oppfølgingssamtaler bør ivareta både arbeidsgivers behov for kvalitetssikring av arbeidet og arbeidstakers behov for oppfølging, opplæring og informasjon. Jeg forutsetter da at det ved ansettelsen er gjenomført introduksjonssamtale med den nyansatte hvor nødvendig informasjon om stillingen og arbeidets innhold er gitt.

Temaer på oppfølgingssamtalen kan for eksempel være:

1.    Gjensidig erfaringsutveksling:

Hvordan opplever arbeidstaker at han mestrer de vanligste oppgavene han har ansvaret for:


 • Hvilke oppgaver mestrer han spesielt bra?
 • Hvilke oppgaver må han jobbe mer med?

Hvordan opplever leder at arbeidstaker mestrer de samme oppgavene, tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet, pålitelighet:

 • Hvilke oppgaver mestrer han spesielt bra?
 • Hvilke oppgaver må han jobbe mer med?

2.    Samarbeid med kollegaer:
 • Hvordan opplever arbeidstaker samarbeidet?
 • Hvordan opplever leder samarbeidet?


3.    Leders uttalelse om:
 • Positive og negative sider hos arbeidstakeren, for eksempel initiativ, selvstendighet, orden, rapportering, overholdelse av frister osv.


4.    Er det konkrete behov for klargjøring, opplæring eller andre forbedringer:

 • Lage avtale om hvilke område/oppgaver det skal fokuseres spesielt på, evnt. forbedringer som må gjøres,  frem til neste oppfølgingssamtale eller medarbeidersamtale. Her bør det komme klart frem hvem som har ansvaret for hva, og evnt. tidsfrister for gjennomføring


 
Tid til planlegging?

Jeg jobber som styrer i 80 % stilling(ufaglært) i en privat barnehage med 5 barn.  Fire barn under 3 år og et barn på 4. Mitt spørsmål er: Hvor mange timer bør jeg bruke til planlegging og forberedelser i løpet av en uke. Jeg har ingenting med det økonomiske å gjøre. Men har selvfølgelig ansvaret for årsplaner, månedsplaner osv.

SVAR:

Det er litt uklare opplysninger her. Du sier du er ufaglært og jobber i 80% stilling som styrer i en privat barnehage med 5 barn. Det er da naturlig for meg å anta at du jobber i en familiebarnehage. En styrer i barnehage skal i utgangspunktet ha førskolelærerutdanning. I forskrift om familiebarnehager, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051216-1555.html, § 5. Pedagogisk veiledning,  finner du:

”I familiebarnehager skal det gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Den pedagogiske veiledningen skal gis av utdannet førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.”

Det er vanlig at pedagogisk veileder med førskolelærerutdanning,  samarbeider med eier/assistent om planarbeidet. Svaret på ditt spørsmål om hvor mye tid du skal bruke, basert på litt mangelfulle opplysninger,  er derfor: så mye tid som trengs for at driften skal være i.h.h.t. lover og forskrifter og sikrer et godt barnehagetilbud til brukerne.

Lønn ved sykdom og lignende for tillkallingsvikarer.
Når tilkallingsvikarer har tatt på seg jobb og gir beskjed om at de ikke kan komme på grunn av sykdom eller lignende, har de da krav på lønn? Dette er vikarer som ikke har fast arbeidsforhold (vikariat) men som får vikartimer etter hvert som det er behov i barnehagen.
SVAR:

Tilkallingsvikarer som ikke har noen fast arbeidstid, men som er regelmessig tilknyttet barnehagen, kan ha krav på sykepenger ved arbeidsuførhet. Det er da en forutsetning for denne retten at opptjeningstiden er oppfylt. De kan opptjene rett til sykepenger på flere grunnlag:

 • Rett til sykepenger fra NAV etter folketrygdloven
 • Rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter folketrygdloven
 • Rett til sykepenger etter tariffavtale

På generelt grunnlag har arbeidstakere rett til sykepenger fra NAV dersom de har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før de blir arbeidsuføre. Dette gjelder også arbeidstakere som har hatt inntekt fra andre arbeidsgivere i en 4 ukers periode og arbeidstakere som har mottatt dagpenger. Den samme fire ukers regelen gjelder for arbeidstakeres rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Det er da et absolutt krav at arbeidet må ha skjedd umiddelbart før arbeidsuførheten.

Arbeidstakere mister retten til sykepenger fra arbeidsgiver dersom arbeidsforholdet avbrytes midlertidig i mer enn 14 dager (inkl. lørdag og søndag). Det første man må se på i disse tilfellene er omfanget av arbeid denne vikaren har utført. Dersom vikaren har arbeidet 28 dager til sammen for eksempel de 3 siste måneder. Uten opphold på mer enn 14 dager, har vedkommende opptjent rett til sykepenger. Hvilken tariffavtale som gjelder i din barnehage vet jeg ikke noe om. Dette må du derfor undersøke selv.

Arbeidstakere som omfattes av den kommunale hovedtariffavtalen har opptjent rett til full lønn under sykdom dersom:

 • Han har en fast ukentlig arbeidstid
 • Han har tiltrådt stillingen

Dersom disse forutsetningene er oppfylt plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden for dager det skulle vært utbetalt lønn. Dvs. at vikaren får sykepenger for de dagene det er avtalt arbeid.

Det kan også i noen sjeldne tilfeller være vikarer uten fast arbeidstid som har rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter folketrygdloven selv om det ikke er gjort avtale om videre arbeid. Det må da gjøres sannsynlig at vakter ville vært avtalt dersom arbeidsuførhet ikke hadde inntruffet. Vanlig praksis er da å sette som vilkår at arbeidstaker har arbeidet regelmessig i minst 3 måneder forut for arbeidsuførheten uten at det på noe tidspunkt har vært et opphold på mer enn 14 dager.

siste artikler (12)
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver
Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
Rune Holmedal
Rune er utdannet førskolelærer (1996) med mellomfag i barnehagepedagogikk. Har arbeidet 12 år i barnehage som assistent, pedagogisk leder og styrer. Han har også jobbet som miljøterapeut og i ulike lederstillinger på flere barnevernsinstitusjoner gjennom 8 år. Ansatt i Nesodden kommune som styrer fra 1.september 2007.

Er opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse, med hovedfokus på løsningsfokusert tilnærming.
ekspertsvar -
artikkel arkiv -