Logg inn:
Ønsker mål for leken
Morten Solheim   01.10.10
Brennautvalgets innstilling er lagt frem i form av en NOU. De mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud.
Brennautvalgets innstilling ble lagt frem for Kunnskapsdepartementet i formiddag, som NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Utvalget mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud, men oppfordrer til flere målformuleringer i rammeplanen. Videre ønsker de at det skal være likevekt mellom formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen.

Mål for lek, omsorg og sosial kompetanse

Brennautvalget foreslår en del endringer for revidert rammeplan og lov om barnehager. Et sentralt område i så måte er økt målstyring. Knyttet til økt fokus på mål i barnehagen kommer utvalget med følgende forslag til endringer:
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen i tillegg til mål knyttet til fagområdene også settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg, og sosial kompetanse
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen legges føringer for at barnet selv også får sette mål for sin egen læring og utvikling
- Utvalget foreslår at rammeplanen må bli tydeligere på kravet om progresjon i barns læring og
utvikling
Videre ønsker medlemmene fagerli, Mogstad, Ogden og Raundalen legges følgende merknad til, når det gjelder mål i barnehagen:
Når utvalget foreslår mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskvalifikasjoner, mener vi det blir viktig at dette følges opp av en systematisk kartleggingsmetodikk. Formålet med å utvikle en slik kartlegging er todelt. Først og fremst vil det øke mulighetene for å oppdage barn som har behov for særskilt oppfølging, dernest får vi grunnlag for å dokumentere i hvilken grad barnehagen når målene som er satt. Vi foreslår derfor at det blir foretatt kartlegging av femåringene våren før skolestart, og at informasjonen om resultatene av denne overføres til skolen som en del av det viktige arbeidet som pågår for å bedre overgangen mellom barnehage og skole (NOU 2009:8, s. 139).

Ønsker økt fokus på kompetanseheving og pedagogtetthet

Utvalget foreslår et langt sterkere fokus på kunnskapsutvikling, kompetanseheving og pedagogtetthet i barnehagene. Blant forslagene i denne sammenheng er;
– Utvalget foreslår at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende pedagogisk utdanning
– Utvalget foreslår at muligheten til dispensasjon fra utdanningskravet må innskrenkes
– Utvalget anbefaler at det vurderes å innføre
– Utvalget foreslår at førskolelærerutdanningen blir 4-årig
– Utvalget anbefaler et betydelig lønnsløft til førskolelærere for å sikre kvalifisert personell i barnehagen og rekruttering til førskolelærerutdanningen
Det uttrykkes i rapporten en sterk bekymring for situasjonen i norske barnehager knyttet til kompetanse. Utvalget understreker at barnehagepersonalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagens innhold.

Flere formelle læringssituasjoner

I NOUen legges det også vekt på at det må stilles tydeligere krav til barnehagens ansvar for å tilby formelle læringssiutuasjoner. Dette kommer til uttrykk på følgende måte:
Utvalget mener at det i rammeplanen må stilles tydeligere krav til de formelle læringssituasjonene. Gjennom de formelle læringssituasjonene kan pedagogene få bedre mulighet til å sikre at alle barn blir sett og fulgt opp ut fra sine behov. Utvalget ser også viktigheten av de uformelle læringssituasjonene, men vil vise til at dette alene vil bidra til at det er de aktive, utadvendte og engasjerte barna som i størst grad får oppmerksomhet og får styre aktivitetene i barnehagen. Utvalget mener at en mer lik fordeling av formelle og uformelle læringssituasjoner kan bidra til at læringsutbyttet blir bedre for flere barn, og at dette kan bidra til at flere barn får et bedre grunnlag for videre læring og utvikling (NOU 2010:8, s. 139).
Utvalget foreslår i denne sammenheng at det gjennom rammeplanen må komme frem at det skal tilegnes likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen.

Utvalgets pressemelding: Pressemelding
Samlet tiltaksliste fra utvalget: Tiltak i NOU 2010:8
Utvalgets innstilling finner du i sin helhet her: NOU 2010:8

Les også: Frykter skole i barnehagen


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Jeg har følgende umiddelbare reaksjoner
Gleden over de positive signalene til økt pedagogtetthet, 4-årig førskolelærerutdanning osv, blekner fort når jeg ser denne avsindige troen på målstyring og på at alt kan måles og veies.Duverden for lineær tenkning og snakk om å transformere barnehagetenkningen inn i noe annet, som i skremmende grad likner på vanemessig skoletenkning! Leken skal ikke og kan ikke (må ikke)styres! Da gjøres aktiviteten til noe annet enn lek. Lekens verdi ligger i det at den ikke lar seg temme av forutdefinerte mål. 
Omsorgsbegrepet tappes for innhold ved å tenke at omsorg kan målstyres. Omsorg vil da fort instrumentaliseres og forvitre!
Under avsnittet om fler formelle læringssituasjoner kommer det tydelig frem en manglende tro på hverdagslivets pedagogiske barns og voksnes ko-operative læringsprosesser. Og til slutt: hvem er det som har fått oss til å tenke at alt handler om læring? Tenker at også den første delen av livet ikke bare må handle om læring!!!

01.10.10
Jeg forstår ikke helt hvordan du kan trekke disse konklusjonene ut fra teksten i NoU'en. Din frykt for mer skoletenkning og en målstyring av lek og omsorg er helt ubegrunnet og direkte feil i forhold til intensjonene og det vi skriver i Nou'en.
Det som faktisk poengteres er at det ser ut som om det i dag har blitt et skjevt fokus for hvilke deler av rammeplanen som vektlegges. Det har de siste årene vært en dreining mot fagområdene i rammeplanen, og dette har gått på bekostning av arbeidet med lek, omsorg og sosial kompetanse.
Årsaken til at Brennautvalget trekker fram nødvendigheten at å få en like sterk vekting av kapittel 2 i rammeplanen er nettopp for å framheve viktigheten av arbeidet med denne delen av barnehagepedagogikken, og at det skal være en bredere og tydeligere beskrivelse av et sosialpedagogisk tilbud. Det er minst like viktig at det arbeides systematisk i barnehagene med lek, omsorg og sosial kompetanse, som med fagområdene. Det er nettopp dette vi påpeker i NoU'en. For å tydeliggjøre dette i rammeplanen foreslår vi at det skal settes mål for disse områdene, på lik linje med fagområdene.
At vi mener det bør settes mål betyr ikke, slik du umiddelbart konkluderer med, at det skal settes mål for leken. På samme måte som det i dag er mål for personalets arbeid med fagområdene, og hva barna skal få av erfaringer av dette arbeidet, kan det settes mål og krav til personalets arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse. Dette handler ikke om å målstyre leken.
Intensjonen med forslaget er å på nytt framheve viktigheten av barnehagens arbeid med kapittel 2 i rammeplanen, slik at det ikke blir en skjev vektlegging i retning av arbeidet med fagområdene.
 
En debatt rundt denne NoU'en er flott og ønskelig, men en forutsetning er at NoU'en først blir lest, og at man ikke har en forutintatt holdning og mening rundt våre intensjoner.

02.10.10

Jeg skal love å lese nou-en grundig! Og jeg skrev i innlegget at dette var noen umiddelbare reaksjoner. Men samtidig vil jeg understreke at uansett hvor gode intensjoner utvalget har (og jeg tviler overhode ikke på dem!) så er det virkningene av teksten som må fokuseres. Teksten kan ikke ses uavhengig av konteksten: som uten tvil er en meget sterk ny-liberalistisk dreining av barnehagepedagogisk tenkning henimot mer målstyring, mer vekt på læringsmål osv. Vi risikerer at dette skygger for den fabulerende leken, barns medvirkning osv. Dersom utvalgets hensikter har vært å oppgradere verdien av lek og omsorg, f.eks. er det dobbelt trist dersom virkningene blir det motsatte.....
02.10.10

Ja, dette er trist og overaskende. Jeg trodde faktisk at utvalget hadde tro på noe annet en måling og kartlegging. Med dette kan rammeplanen dreies vekk fra mål for personalets arbeid og over til en tro på at det å sette mål for andre vil være det beste for barns trivsel og livsutfoldelse. Jeg fatter ikke hvorfor utvalget mener at pedagogene får bedre mulighet til å sikre at alle barn blir sett og fulgt opp gjennom å øke formelle læringssituasjoner. Dette klarer pedagogene i dag ved å inkludere barnas praksis i sine refleksjoner, delta i deres interesser, følge opp barnas prosjekter og lytte aktivt til hva som foregår i hele barnegruppa. Personalet trenger ikke en rammeplan som stiller tydeligere krav til formelle læringssituasjoner for å sikre at de barna som ikke er aktive, utadvendte og engasjerte får oppmerksomhet. Hvor har de vært?


02.10.10

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Solvett i barnehagen
Om fising, fnising og annet fjas
Her kommer jeg...
Hoppende glade over å bli tildelt stipend
Danske barn blir ”prikkbelastet” i barnehager