Logg inn:
Ledelse er også å være i opprør!
Sigurd Aukland   29.10.18
«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.
Har opprøret på barnehagefeltet nå lagt seg? Eller bør styrere og pedagogiske ledere være i opprør videre?
 

VÅREN 2018: KRAFTIG OPPRØR - NOEN AVKLARINGER

Vi har lagt bak oss et turbulent vårhalvår. Nye regler for bemanning er innført. Det samme er ny pedagognorm. Det har vært uvanlig mye oppmerksomhet rundt barnehage i media. Forskjellene i de politiske partienes vilje til prioritering av sektoren er også kommet tydelig fram. Dessuten har det vært et solid opprør i sektoren. Foreldrene har også gjort opprør. Strategien har vært å få fram at ikke alt er som det burde være. Mens noen synes det er blitt for mye negativ fokusering, har andre understreket at eksemplene har vært nødvendige for å få fram at det er politikerne som har ansvaret for rammevilkårene.
 

NØDVENDIG MED KRITISK BLIKK PÅ BEMANNINGSNORMENE

Mange er vi som håper at ikke opprøret stopper her. Det er både sunt og nødvendig å være i opposisjon til egen sektor, sin egen barnehage og sin egen lederrolle. Kritisk distanse er nødvendig for å gjøre en god lederjobb selv. Uro kan være en kreativ kraft. Dessuten er kritisk distanse nødvendig for å kunne peke på gapet mellom forventninger og muligheter. Det er nødvendig med videre opprør for å på plass de neste endringene.
Å telle antall voksne personer i barnehagen er ikke tilstrekkelig. Det er en papirøvelse. Det er helt nødvendig å fokusere videre på barnehageledernes rammer for å drive … ja, nettopp, ledelse. Det er helt klart at de eksisterende arbeidstidsordningene ikke står i forhold til muligheter og forventinger. Det er behov for videre endringer som kan gi rom for kollektiv samhandling og læring. Bemanningsnormene må være reelle og vare hele dagen og hele uka.
 

MÅLET ER RAMMEPLAN-NÆR PRAKSIS

Tidlig i høst kunne vi også feire 1-årsjubileum for revidert rammeplan. Rammeplanen presenterer tydelige forventninger om at lederne har i oppdrag å drive en lærende barnehage. Vi vet at det er personalets samlede og vide kompetanse som avgjør grad av profesjonalitet og dermed grad av kvalitet i barnas opplevelser og erfaringer. Det er den utøvede praksisen barna møter, ikke den som finnes i formuleringer i årsplanen. Dyktige ledere sikrer derfor at personalet til stadighet involveres i refleksjoner rundt oppdrag, verdier, syn på barn, voksenrolle og relasjoner. Bedre praksis kan bare utvikles gjennom tilgang på ny teori og ved å utfordre den tause kunnskapen. Den implisitte kunnskapen må gjøre eksplisitt. Det er avgjørende at personalet forstår at begrepet kompetanse omfatter både et teoretisk grunnlag og den utøvede praksisen.
 
kurs- endringsledelse oslo 19. novmeber Du kan møte Sigurd Aukland med flere på dagskurset "Endringsledelse i medgang og motgang" hvor vi skal tematisere:
Hvordan vi skal forholde oss til ny bemanningsnorm - Erfaringer med økt pedagogtetthet - Umotiverte medarbeidere og sterke uformelle ledere. 

Les mer og meld deg på kurset!
 
 

ØVE PÅ BEDRE PRAKSIS

Bedre praksis kommer ikke av seg selv. Den må øves på. Det må altså være tid og arenaer hvor ledelse og personale sammen observerer, begrunner og drøfter kvaliteter i samhandlingen som de voksne har med barna i hverdagen. Det er derfor både observasjon og felles, praksisnær refleksjon er viktige elementer i enhver barnehage som vil være lærende. Det samme er gode spørsmål og tydelige tilbakemeldinger. Slik sett er ledelse også å leve i spenningen mellom å kommunisere sine ærlige og tydelige vurderinger samtidig som relasjonen til mottakeren ivaretas. (For mer om dette, les intervjuet med Irene Grastveit: Kultur spiser strategi til frokost)

Det er lite samsvar mellom rammene styresmaktene og eiere stiller til disposisjon og de forventningene de presenterer.

 

TID TIL KOLLEKTIV LÆRING

Ledere i barnehagen forventes på denne måten å bruke det veiledningsmandatet som den nye rammeplanen tydeliggjør. Skal det skapes en reflekterende, kollektiv læringskultur trenger ledere og personalet tid sammen på andre måter enn det nåværende arbeidstidsordninger gir muligheter til. Det viser blant alle de utallige selvransakende eksemplene på manglende muligheter til kollektive drøftinger og felles forbedringstiltak som kom fram gjennom barnehageopprøret. Jo visst drives det mye god barnehageledelse i dag også, men rammeplanen forventer noe mer enn «business as usual» og «instructional leadership».?Å drive barnehage er komplisert. Moderne ledelse innebærer langt mer enn å løse problemer her-og-nå, få ting unna og å finne svar på kortsiktige utfordringer. Rammeplanen forutsettes også ledelse som skaper en utforskende praksis og som dyrker fram nysgjerrighet rundt avvik. Rammeplanen er også tydelig på at lederne må sikre de langsiktige perspektivene. Med slike forventninger blir det, mildt sagt, problematisk at tid til kollektive prosesser er en mangel i sektoren. Det er derfor politiske initiativ for å endre rammevilkårene er så viktig, slik barnehageopprøret medvirket til.
 
barnehagefolk nr.3/2018 Denne teksten er publisert i Barnehagefolk nr. 3/2018. Temaet er folka i barnehagen. Les mer og tegn abonnement.
 
 

OPPRØR SOM ALTERNATIV TIL FLIKKING?

Både foreldreopprøret og barnehageopprøret bør derfor fortsette. Den nye bemanningsnormen må gjelde hele barnehages åpningstid. Det er en viktig kamp også å få mer tid til planlegging, for- og etterarbeid. Hele 12.400 barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere er omfattet av den eksisterende arbeidstidsavtalen. Og mens rammene for tid til pedagogisk planlegging og kollektiv læring har stått stille i en årrekke, har sektoren endret seg mye. Ikke minst har foreldre, eieres og politikeres forventninger til sektoren økt dramatisk. Løsningene må være andre enn stadig å flikke på dagsrytme og ukeplan for å finne halvveis gode løsninger for tid til planlegging, vurdering og utvikling.
 
Slik det er nå, er det lite samsvar mellom rammene styresmaktene og eiere stiller til disposisjon og de forventningene som samme aktørene presenterer. Sektoren burde være for viktig til fremdeles å måtte streve med spennet mellom styringsdirektiver om kollektiv læring på den ene siden, og manglende tid til å realisere dette på den andre. Dette setter både styrere og pedagogiske ledere i stadig klemme. Det hjelper om lederne i barnehagen har ambisjoner, men det er ikke tilstrekkelig.
 

«GÅR DU INN FOR ENDRING, BLIR DET BRÅK"

Historisk har barnehagefolk ikke vært særlig opptatt av å synliggjøre svakhetene i rammevilkårene til sektoren. Både foreldreopprøret og barnehageopprøret har endret på dette. For det er umulig å gjøre noe med forhold som ikke settes ord på. Det er også umulig å få til endringer i politiske prioriteringer uten å ha en offensiv mediestrategi. Både i barnehage- og foreldreopprøret brukes derfor mediene offensivt og strategisk for å uttrykke kritikk til sektorens politisk bestemte rammer. Det er uvant for barnehagefolk, men kan samtidig bidra til å skape en sunn og profesjonell distanse til egen virksomhet. Dette rokker samtidig ved de tradisjonelle virkemidlene; tilsløring av manglende rammer og dyrking av egne fortreffelighet. Opprørene viser i stedet barnehagefolks ønske om å utvikle kvaliteten i sektoren og mulighetene som finnes for å gjøre forbedringer. Dette utfordrer det politiske ansvaret. Det blir derfor viktig at opprørerne fortsetter. Sitatet ovenfor er ellers Erna Solbergs.
 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Slik blir du en inneffektiv sjef
Elleve e-postregler
Hvordan holde effektive møter?
Seks skritt for å nå dine mål
Krigen på skrivebordet ditt