Hvis du skal ansette pedagogisk leder fra en annen stat må det søkes om godkjenning

Kunnskapsdepartementet har den 12. september 2008 fastsatt forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat. Formålet med forskriften er at søkere som er kvalifisert for å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehagen i sitt hjemland kan godkjennes for å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i Norge.
Forskriften inneholder bestemmelser om godkjenning av alle statsborgere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gis av Utdanningsdirektoratet.
 
Dersom en kommune eller en privat virksomhet får søker med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet til stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage, kan søkeren bare ansettes dersom den har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.
 
Søker med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet er likestilt med søker som er kvalifisert etter barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd.
 
Søker som ikke har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet kan bare tilsettes som styrer eller pedagogisk leder i barnehage dersom kommunen dispenserer fra utdanningskravet i henhold til forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat