Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.

Regjeringen ønsker å styrke andelen av mannlige rollemodeller i kvinnedominerte yrker, og vil utarbeide en strategi som blant annet tar sikte på å innkvotere menn til blant annet barnehager:

- Helt konkret skal vi lage rekrutteringsstrategier som tar hensyn til dette. Jeg mener vi skal jobbe like systematisk for å få menn inn i tradisjonelle kvinneyrker som vi tidligere har jobbet kvinner inn i tradisjonelle mannsyrker, sier Barne- og likestillingsminister Annikken Huitfeldt til NRK

Fokus på gutter og menn i barnehagen

Gutter og menns rolle i barnehagene er viet stor plass i meldingen. Det vises blant annet til forskning som underbygger argumentet om at gutter og jenter blir behandlet ulikt av barnehagepersonalet.

"Kjønnsforskjellar og likestilling har hatt liten plass i norsk barnehageforsking. Det kan ha gjort førskulelærarutdanninga mindre eigna til å gi god undervisning på feltet", hevder meldingen, og understreker samtidig behovet for økt forskning på dette området.

Forslaget om å kvotere inn menn i barnehagen henger sammen med ønsket om at gutter i barnehagen skal få oppleve at voksne av samme kjønn også har en naturlig plass i pedagogiske roller og omsorgsyrker. Hvorvidt kvotering er et tiltak som vil fungere, gjenstår å se. Det samme gjelder hvorvidt det blir satt av midler til å gjennomføre de planlagte rekrutteringsstrategiene, og ønsket om mere forskning på feltet.