Regjeringen la i desember frem ny vedtatt formålsparagraf for barnehagen. Hva mener du om endringene?

I desember la Regjeringen frem nye vedtatte formålsparagrafer for barnehage og skole. Skolens nye formålsparagraf trådde i kraft fra 1. Januar, og har dermed vært mest diskutert i media. Grunnen til at den nye formålsparagrafen for barnehager lar vente på seg selvom den allerede er vedtatt, er at det i tillegg må vedtas følgeendringer. Med følgeendringer forståes hvordan innholdet i både Lov om Barnehager og Rammeplanen blir påvirket av den nye paragrafen. Det innholdet kan stå i strid med den nye formålsparagrafen må dermed endres, før den kan tre ikraft.

Dagens formålsparagraf

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette soerlige bestemmelser om livssynsformål.

Den nye formålsparagrafen

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Si din mening

Endringene er ganske omfattende og den nye formålsparagrafen er nå, som noe av intensjonen med endringen har vært, i langt mindre grad i strid med FNs Barnekonvensjon, Artikkel 14:

1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.

2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.

3. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.

Hva mener du om endringen i formålsparagrafen? Står den mer i sammenheng med FNs Barnekonvensjon? Si din mening i kommentarfeltet.