Barnehageforum møtte Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på konferansen om Kvalitet i Barnehagen, i Stjørdal.

-----------------------

Hva er bakgrunnen for at regjeringen vil stille krav til barnehager om å tilby språkkartlegging av alle barn fra treårsalderen?

- Det er ekstremt viktig å oppdage de barna som har forsinket språkutvikling, for å kunne sette inn ekstra tiltak. Ni av ti kommuner har tilbud om språkkartlegging i dag, og vi mener dette bør kunne tilbys overalt. Vi mener også dette er viktig å tilby i barnehagen, fordi det er den arenaen hver en enkelt kan følge opp vedtak knyttet til enkeltbarn. Det er derimot ikke aktuelt å sende dette forslaget på høring, slik det står i kvalitetsmeldingen, før vi har gjennomført en opprydding når det gjelder ulike kartleggingsverktøy som benyttes i dag. Slik sett kan det ta noen år før et slikt forslag blir en realitet.

Vil det i den forbindelse være aktuelt å endre innholdet i rammeplanen, knyttet til dokumentasjon og kartlegging?


- Rammeplanen skal nå gjennomgås i forbindelse med den nevnte oppryddingen, men det er ikke aktuelt å endre innholdet i rammeplanen for å tilpasse den språkkartlegging. Snarere omvendt, skal språkkartleggingen understøtte rammeplanens innhold1. Ordet kartlegging forbindes av mange med avkrysnings-skjemaer, men det finnes veldig mange andre måter å kartlegge på. Mange metoder er også på et helt annet nivå, rent kvalitativt, enn noen av de metodene som benyttes i dag.

Dersom jeg forstår deg rett; Mener regjeringen at det ikke skal gjennomføres kartlegging som dreier seg om mål knyttet til enkeltbarns språkutvikling?

- Ja, det er ikke aktuelt med kunnskapsmål knyttet til språk i barnehagen. Og for øvrig, når det gjelder hvilket omfang dette skal ha og hvilken type kartlegging som skal benyttes, så er det helt bevisst at vi understreker at dette må avgjøres etter den oppryddingen som nå skal settes i verk.

Du understreker i din presentasjon av Stortingsmelding 41 at regjeringen ønsker både uro og debatt knyttet til denne meldingen. Allerede har forslaget om tidlig språkkartlegging vært gjenstand for kritikk fra deler av  fagmiljøet. Vil det være et forum hvor disse stemmene kan bli hørt og eventuelt få påvirkningskraft, før et eventuelt høringsutkast blir oversendt stortinget?

- Ja, for det første skal denne kvalitetsmeldingen nå behandles i stortinget. I mellomtiden vil det også være en valgkamp og slik sett vil det være mange måter å si ifra på. Jeg kan for øvrig anbefale å delta i diskusjonen på min blogg (www.bardvegar.no), som er et sted å gi beskjed om hva en mener. Så er det jo også slik at eventuelle lovforslag vil bli sendt på høring i stortinget, og når det gjelder forslaget om språkkartlegging så ligger dette år frem i tid. Dermed vil det til de grader være mulighet til å gi uttrykk for sin mening knyttet til dette konkrete forslaget.

Stortingsmelding 41 sier at forskning knyttet til de minste barna i barnehagen både skal initieres og støttes av regjeringen. Vil det komme konkrete midler knyttet til dette?

- Det er noe vi må komme tilbake til i budsjettet. Med stortingsmeldingen presenteres ingen budsjettbevilgninger, kanskje med unntak av opprettelsen av nye studieplasser.

Er det noe spesielt du ønsker å formidle til det barnehage-pedagogiske fagfeltet, førskolelærere og førskolelærerstudenter?

- For det første vil jeg si: Forstå hvor viktige dere er! Jeg tror viktigheten av barnehagen som institusjon i samfunnet har vokst nesten raskere en de som selv jobber der har fått med seg. For det andre vil jeg si at vi i den rød-grønne regjeringen, nå etter utbyggingen, ikke skal la barnehagene være i ro. Vi står ved at barnehagene skal satses på, og fremover er det likeverdig behandling og kvalitet som skal stå i fokus.

-------------------------------------
1) I stortingsmeldingen står det:
Departementet vil klargjøre dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og barnehagens arbeid. Dette vil gjøres i forbindelse med den kommende evalueringen av rammeplanen.
Tiltak: Departementet vil utarbeide nye bestemmelser om dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og barnehagens pedagogiske arbeid.
(red.anm.)