Påstanden om at tidlig læring kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter er en forførende tanke. Men kan vi stole på at denne påstanden holder vann?


Regjeringens overordnede mål om sosial og økonomisk utjevning i samfunnet får konsekvenser også for utdanningssystemet. Det ligger i vårt samfunnsmandat at barnehagen skal ha ”en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller” (Kunnskapsdepartementet, 2006:7). Dette aspektet ved barnehagens samfunnsmandat har de siste årene blitt forsøkt konkretisert gjennom en rekke politiske dokumenter. Utdanningspolitiske førende og normative dokumenter har rettet søkelyset mot hvilke tiltak som virker for at utdanningssystemet best mulig skal kunne bidra til målet om sosial utjevning. Når det gjelder barnehagesektoren er det èn påstand som gjentas i samtlige dokumenter: Det er tidlig læring som er mest effektfullt.


Klikk på PDF-ikonet øverst til høyre for å laste ned hele artikkelen