I august kom regjeringen med en ny veileder for å «tydeliggjøre kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene».

 

Men det departementet kaller tydeliggjøring og et tiltak for å sikre flere pedagoger i barnehagen, kaller Arild M. Olsen i PBL en kvalitetsbløff. Les hvorfor i dette innlegget!

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) organiserer over 2.280 barnehager med mer enn 26.700 ansatte og over 110.000 barn. PBL kan ikke erindre en eneste med tilknytning til barnehagesektoren som har gitt utrykk for at de ikke ønsker flere pedagoger i barnehagen.

De barnehageeierne vi møter vil ha flere førskolelærere og ønsker i tillegg at det skal åpnes mer for andre gode pedagoger. Det er rom både for allmennlærere, barnevernpedagoger, idrettspedagoger og andre. Mange ønsker også å ha flere pedagoger enn det dagens pedagognorm tilsier.

Hvorfor kritiserer PBL, sammen med kommunenes interesseorganisasjon KS, så Kristin Halvorsens nye veileder om forståelse av pedagognormen? Argumentene for å gjøre dette er mange. De viser, etter PBLs vurdering, at ny forståelse av pedagognormen ikke på noen måte gir bedre kvalitet. Før ny veileder kom den 15. august, var det mangel på pedagoger. Om lag 4.000 jobber på dispensasjon. Hvis veilederen skulle gjennomføres ville kommunale og private barnehager søke dispensasjon for minst 2.000 nye ufaglærte eller søke dispensasjon fra pedagognormen.

Det vil også i årene fremover måtte bygges mange nye barnehager, og disse må bygges i de områdene der mangelen på pedagoger er størst i dag. Disse områdene vil slite med dagens pedagognorm i mange år fremover.

Endringen av beregning av den tid en styrer i en liten barnehage har til å være pedagog i barnehagegruppen gjør situasjonen håpløs for de minste barnehagene. Gjennomføres dette etter veilederen vil mange små barnehager få store problemer. Det kan nesten se ut som om regjeringen ikke ønsker barnehager med under tre avdelinger. At det er til barns beste å ha lang vei til barnehagen kan vi vanskelig forstå.

Når Kunnskapsdepartementet i tillegg vet at førskolelærerutdanningen har fått karakteren «ikke bestått» og at den har store utfordringer både med kvaliteten på utdanningen og søkermassen, blir dette enda vanskeligere å forstå. Økonomien i det hele gjør saken komplett uforståelig. Dette gjennomføres bakveien. Halvorsen endrer ikke forskriften, men prøver seg med at verden har misforstått siden 1954 og at hun i sin visdom har rettet opp i dette.

Problemet er at ved overføring til rammefinansiering har Halvorsen finansiert etter det hun kaller feil forståelse av pedagognormen. KS mener kommunene fikk over 1 milliard kroner for lite før hennes nytolkning.

"Det kan nesten se ut som om regjeringen ikke ønsker barnehager med under tre avdelinger."

PBL tror det nå blir en milliard til i manko. Hvor mener hun kommunene skal hente pengene? Med andre ord ser det ut til å bli samme antall pedagoger, flere dispensasjoner og generelle innstramninger som blir resultatet. Dette gagner ikke barn, foreldre eller ansatte.

PBL vil gjerne ha flere pedagoger. De må rekrutteres til en god utdanning og ansettes når de er ferdig utdannet. Den nye veilederen fra KD skaper bare flere problemer for allerede pressede ledere i barnehagene.

______________________________________________________________________________________________

Er du enig med Arild M. Olsen at departementets nye veileder om pedagogisk bemanning er en kvalitetsbløff?