I mange kommuner merker barnehagene nå at de økonomiske rammene blir strammere.

Samtidig stilles det stadig sterkere krav til kvaliteten i barnehagene. Står ressursene i forhold til oppgavene?

Vi er inne i en tid preget av økte krav til barnehagens innhold. Byråd Torger Ødegård hevder at Oslos barnehager skal bli landets beste, og dette er også visjonen i prosjektmandatet «Oslobarnehagen». Som fagforening er vi ikke uenig med byråden, selvfølgelig ønsker vi å bidra til at Oslos barnehager blir landets beste – vi er stolte av faget vårt. Det vi er bekymret for er at kvaliteten faktisk går ned ettersom rammebetingelsene er blitt dårligere. Det holder ikke med gode planer og intensjoner når ressursene ikke står i forhold til oppgavene.

Det tar lang tid å tilegne seg et språk, og når stadig flere av barna vokser opp som flerspråklige krever det lenger tid å tilegne seg norsk. Prosjektmandatet «Oslobarnehagen» viderefører oppdragsbrevet til bydelene fra 2010 «Alle skal kunne norsk før skolestart». Har byråd Torger Ødegård den oppfatning at det å lære seg norsk er gjort på den korte tiden enkelte barn er i barnehagen?

For å kunne følge opp hvert enkelt barns danning, utvikling og læring krever det at personalet har nok tid. Tid til å gi omsorg, trygghet og utfordringer. Med bare to av tre på jobb får man ikke til å jobbe i små grupper, og små grupper er en nødvendighet for å kunne følge opp hvert enkelt barn.

Skal man jobbe med språkstimulering må man også kunne ha oversikten over hvilke barn som kan hva, og sette sammen grupper etter dette. Dette er ikke hokus-pokus og abra-kadabra, det krever masse tid, engasjement, kompetanse og ikke minst materielle ressurser.

Bemanningsnorm og antall timer med 3 ansatte på jobb

Fram til nå har Oslo kommune hatt en bemanningsnorm: 9 barn per 3 voksne eller 18 barn per 3 voksne, og store deler av landet har fulgt denne. Nå er denne sagt opp av Oslo kommune. Det er flere steder hvor forholdene er 14b/4v og 27b/4v, og dette ønsker stadig flere bydeler å innføre i sine barnehager. I tilgjengelige rapporter og litteratur sies det at barnegruppene kan bli for store, så store at hvert enkelt barn ikke blir sett og at det blir vanskelig å fange opp barn med spesielle behov.[1]

Fra kl. 09.30/10.00 til kl. 14.00/15.00 (avhengig av hvilken vakt assistentene og pedagogen har) er det tre voksne på en barnegruppe med ni barn under tre år eller 18 barn over tre år i de barnehagene som fortsatt har den «gamle» bemanningsnormen. I disse 4,5 – 5,5 timene skal det også avvikles pauser: 3 x ½ time, hvilket betyr at man har igjen 3–4 timer til pedagogisk arbeid. Småbarnsgruppene har også i denne perioden soving, noe som varierer fra 1–2 timer. Småbarnsgruppa har da 1–3 timer hvor bemanningen er tilstrekkelig til å kunne dele opp gruppa og kunne gi hvert enkelt barn den oppmerksomheten og oppfølginga de trenger.

Hva med de dagene det er sykdom, kurs, ferier og avspaseringer? Får barna og foreldrene det tilbudet en barnehage skal gi dem?

Sammenslåing av barnehagers styrerressurs

Stadig flere bydeler omorganiserer og hver enkelt barnehage har ikke lenger egen styrer. Vi mener dette bryter med gjeldende retningslinjer.[2] Hva gjør dette med personalet? Tilgjengelighet til styrer har mye å si for hvordan de ansatte opplever å bli ivaretatt som arbeidstagere, og for fellesskapsfølelsen.

 

Barnehageansatte forsøker å si fra om at bemanningen er for lav til å utføre pålagte oppgaver, men blir i liten grad hørt. Ledelsen over styrer har sine økonomiske ressurser og det er vanskelig å kjempe om samme pott, vi forstår dette. MEN: ledelsen over styrer har også et ansvar for sine «arbeidere på gulvet». En leder har ikke bare ansvar for å følge opp ting gitt ovenfra, de har også et personalansvar for de under seg. Administrasjonene må ta arbeidstakerne på alvor og signalisere oppover i systemet at dette ikke fungerer, vi klarer ikke å oppfylle vårt samfunnsmandat med de gitte ressursene. Ikke bare i forhold til vikarbruk, men også i forhold til bl.a. formingsmateriell, kunst- og kulturopplevelser – og ikke minst faglig oppdatering som kurs og ny faglitteratur.

FAKTA etstafdadsf adsf asdf asfd[1] Utdanningsforbundet Vest-Agder (2008, Utdanningsforbundet (2009), Skolverket: (Thullberg & Sedvall-Bergsten) (2005), Sjöstrand, Olsson, Ericsson och Lundahl (2003), Olsson, Åsén m.fl. (2004), Mårdsjö, Ann-Charlotte (2004), Enehaug, Gamperiene og Grimsmo (2008), Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001)

[2] I august 2011 kom ” Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter”. Her stilles det ”krav om at hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for den pedagogiske og administrative ledelsen av barnehagen.” Det gis åpning for at man i særlige tilfeller kan organisere det annerledes, men ”En slik samordning skal ikke føre til reduksjon av styrerressursen for den enkelte barnehage” (KD, 2011).