Internopplæring av assistentene i barnehagen gir bedre kvalitet

Assistentene er den største yrkesgruppen i barnehagen, men ikke alltid den gruppen som får mest tilbud om kurs og faglig oppdatering. Barnehager som har gjennomført Assistentskolen mener den gir både egenutvikling og motivasjon. 

– Vi har gjennomført assistentskolen tre ganger, og synes det har fungert veldig godt. Det kan være krevende å få satt av tilstrekkelig tid i en hektisk hverdag, men som barnehage får vi mye igjen for at også assistentene får faglig påfyll, sier daglig leder i Kreativ barnehage i Sandnes, Lisbeth Aasen.

"Tenk at jeg driver med pedagogikk"!

 Barnehagen har fem avdelinger, og har de siste fem årene gjennomført Assistentskolen tre ganger. Dermed har alle assistenter fått tilbudet, bortsett fra de to som er nye av året. Barnehagen har tatt ut én assistent fra hver avdeling, og har brukt de pedagogiske lederne på huset som "gjesteforelesere" i studiegruppen. Assistentskolen har 10 leksjoner, og all opplæring foregår internt i barnehagen. Kreativ barnehage har erfart at to uker mellom hver leksjon er nødvendig.

– Det første året hadde assistentene samling hver uke. Det ble for hektisk, så den siste gangen har vi tatt det annen hver uke. Da bruker vi 20 uker på assistentskolen, men det fungerer bedre.

–  Assistentene synes selv de har fått mye ut av assistentskolen. Selv har jeg sett at det kommer mange fine refleksjoner ut av det, og at det setter i gang en positiv faglig egenutvikling. Og som én assistent utbrøt: "Tenk at jeg driver med pedagogikk"! I Kreativ barnehage er vi opptatt av at alle medarbeidere skal være godt faglig utrustet og oppdatert, og vi vet at kunnskapsrike medarbeidere gir bedre barnehager. Derfor har det vært naturlig for oss også å sørge for et skikkelig tilbud til assistentene, sier Lisbeth Aasen.

Assistentene i Kreativ barnehage har fått én ekstra betalt time for hver leksjon, og har gjort det meste av arbeidet med skolen i arbeidstida. Også fagutvikler Anja Gran Haugen synes det har vært vel anvendt tid.

– Både assistentene selv og vi andre på huset synes det har vært kjempenyttig, og jobben blir alltid mer interessant når man får faglige diskusjoner rundt det man jobber med. Vi kommer helt sikkert til å gjennomføre assistentskolen flere ganger, men nå må vi først samle opp til vi tilstrekkelig mange nye assistenter, sier Anja Gran Haugen.

Assistentskolen

Assistentskolen er et verktøy for internopplæring av assistentene i barnehagen, og er et tilbud fra Barnehageforum. Assistentskolen bygger på læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. All teori kobles til praksis slik at kunnskapen blir meningsfull.

Det er helt nødvendig at en av pedagogene, og gjerne da styrer, er veileder og ansvarlig for gjennomføringen, heter det i veiledningen til assistentskolen. Det er denne personen som skal sørge for fremdrift og lede samlingene. Assistentskolen inneholder 6 temaer med 10 leksjoner. I tilknytning til hvert tema er det laget en liten film hvor temaets innhold blir berørt. Det er også laget en test til hvert tema. Vi anbefaler at deltagerne tar denne testen før dere går videre til neste tema.

Barnehageforum anbefaler barnehagene å bruke to uker på hver leksjon slik at det blir totalt 20 uker for gjennomføringen av hele Assistentskolen. Mellomperioden er på to uker. På denne tiden skal assistentene lese den nye teorien og gjennomføre praksisoppgaver. Det anbefales at man krever at assistentene stiller med skriftlige notater fra praksisoppgavene. Hvert møte bør vare rundt 1,5 timer.

Krever tilrettelegging

Også Sandnes barnehage har gjennomført Assistentskolen og har gjort gode erfaringer, forteller styrer Monica Mortensen.

– Vi har gjennomført den én gang, for noen år siden, og de åtte assistentene som deltok gav gode tilbakemeldinger. De fikk jobba sammen med oppgavene, fikk fine diskusjoner, var svært fornøyde med å få tilbudet. De måtte lese litt fagstoff hjemme, men i hovedsak foregikk arbeidet i arbeidstida.

Neste gang vi skal gjennomføre assistentskolen skal vi prøve å gjøre det enda bedre!

 Monica Mortensen innrømmer at det var litt utfordrende å få tid og rom til å gjennomføre opplegget på en tilfredsstillende måte. Det er knapt med tid i en travel hverdag, og det krever innsats også fra de som ikke deltar direkte i opplæringen.

assistentskolen Som abonnent på Barnehageforum har også din barnehage muligheter til å tilby assistentskolen til dine assistenter . Gå til assistentskolen for å bli nærmere kjent med opplegget. 

– Det kunne nok vært lagt bedre til rette og fulgt bedre opp fra barnehagens side, så dette har vi tatt lærdom av. Neste gang vi skal gjennomføre assistentskolen skal vi prøve å gjøre det enda bedre!

– Hvordan jobber dere ellers med faglig utvikling i Sandnes barnehage?

– Først og fremst ved at vi deltar på kurs og foredrag. Der prøver vi å få alle med, for det er så mye bedre når hele personalgruppa har fått med seg det samme, enn at noen få skal formidle til de andre hva de har hørt. Men et eget opplegg for assistentene var et godt supplement til det vi ellers gjør, sier Monica Mortensen.