Vi trenger ikke læringsmål og PISA-tanker i barnehagen

Vi har en veldig konkret rammeplan der lek og læring går hånd i hånd.
 

Tone Jøssund er ansatt som barnehage
lærer ved Furutoppen barnehage i 
Trondheim, men er for tiden engasjert
i Utdanningsforbundet i Trondheim

Kjære kunnskapsminister. Du lover oss et barnehageløft, og det er flott. Du er kanskje litt sliten etter all løftingen i det siste, så vi vil hjelpe deg. Vi barnehagelærere vil gjerne være sentrale aktører når tiltakene i barnehageløftet skal utformes. Vi vil at du skal ta hensyn til våre ønsker, erfaringer og meninger. Det er viktig fordi vi vil stå stolt, støtt og stødig i den viktige jobben vi har.
 
Du sier: «Vi trenger trygge barnehager med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, der barn kan leke og lære». Disse barnehagene finnes det heldigvis mange av. Kvalifiserte og omsorgsfulle barnehageansatte gjør så godt de kan, og mer til, men rammene er for ofte for dårlige.
 
Den norske barnehagetradisjonen vil vi holde fast ved. Leken har en meget sentral plass i barnehagene, og lekens egenverdi er høyt verdsatt. Gjennom barns naturlige lek skapes blant annet vennskap, sosial kompetanse, undring, nysgjerrighet, lærelyst, mestringsopplevelser og evne til å tilegne seg kunnskap. Dette er læring på barnas premisser, ikke ut fra et skjematisk og standardisert opplegg. Barnehageansatte tar tak i barnas interesser, undring og kunnskapssøking, og barna får være med på å forme sin egen hverdag. Barna opplever at de blir tatt alvorlig, og får erfaringer både med demokrati og medbestemmelse.
 
Barndommen har verdi her og nå, og er ikke kun en forberedelse til skole- og voksenlivet. Leken er et mål i seg selv. Når disse aktivitetene foregår i trygge miljøer med nok voksne som har tid, så går lek og læring hånd i hånd.
 
Du sier: «Tilbudet til ditt barn avhenger for mye av tilfeldigheter», «Vi må gjøre det tydeligere hva barn skal lære i barnehagen» og «Vi må jobbe mer systematisk med læring enn i dag». Dette viser at kunnskapsministeren har en noe manglende kunnskap om barnehagens egenart.
 
Først og fremst må lokale og nasjonale myndigheter gjøre valg og prioriteringer som kommer barna til gode. Vi må ha sentralt gitte minstestandarder som gjør at kommuner med skrantende økonomi ikke kan spare slik at tilbudet vi gir til de minste barna blir dårligere. Kvalitetsbegrepet i barnehagen er nok ulikt definert etter hvem du spør. Jeg tror at du kan få veldig forskjellige svar om du spør et barn, en forelder, en politiker eller en barnehagelærer. Det samme gjelder begrepet læring. Hvem skal få makten til å ha de riktige definisjonene?
 
Jeg vet du har jobbet litt i en barnehage. Men uten fagkunnskapen som vi barnehagelærere har, så er det stor sannsynlighet for at vi ser barna med ulikt blikk.
 
Vi ser utviklingen og læringen til barna som er der, uten at det må måles ut i et skjema. Vi ser også hvem som trenger ekstra hjelp og støtte, og iverksetter tiltak for dem. Jeg blir stolt og rørt når beskjedne og usikre Aisha på tre år endelig, etter to måneder i barnehagen, tør rekke opp hånden i samlingsstund - og på stotrende norsk sier hun vil vi skal synge «Bæ, bæ lille lam».
 
Rammeplanen er meget konkret og består av mange prosessmål for syv ulike fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring, og en presisering av personalets ansvar. Barnehagelærerne må gjøre en god jobb for å tilpasse dette til barnas alder, interesser, barnegruppens forutsetninger og ytre rammer. En progresjon skal også tydeliggjøres. Dette er et meget bra verktøy i den daglige jobbingen i barnehage. Vi trenger ikke læringsmål og PISA-tanker i barnehagen.
 
Du sier også «Alle barn fortjener en god start i livet». Vi kunne ikke vært mer enig. Gi oss gode rammer til å utføre jobben. Med flere barnehagelærere, mindre barnegrupper og en bemanningsnorm, så vil mye av problematikken være løst. Du sa jo også at 2020 var seneste tidspunkt for å få på plass en bemanningsnorm, og ikke en «kan-ikke-gjøre-før»-dato.
 
Vi vil at du skal lytte til oss pedagoger, vi som jobber med barn hver dag. Vi ser hva hvert enkelt barn trenger av omsorg, oppfølging og tilrettelegging. Barnehagens styrke er at vi har et helhetlig læringssyn. Vi er kompetente og engasjerte barnehagelærere som ser hele mennesket, og er opptatt av danning og sosial kompetanse. Vi kjenner barna og foreldrene og vi ser hva de har av utfordringer. Vi snakker med foreldrene daglig, og de kan spørre om hva vi tenker når det gjelder ulike pedagogiske opplegg og aktiviteter. De får komme med innspill og ønsker. Vi vil ha foreldrene på banen. Vi blir følelsesmessig engasjert i disse små, rare og kloke menneskene vi er sammen med hele dagen, og vi ønsker dem det aller beste. Vi ønsker å tilby barna varme hender og myke fang når de måtte trenge det. Og vi vil at de skal få det nå, snarest mulig. 2020 er for seint for Aisha, da er hun ni år og 4.-klassing.
 
Fri oss fra tidstyvene og unødvendig massekartlegging av barn som ikke trenger det. Vi vil ha nok tid til å utføre mandatet vårt. Vi trenger midler til flere barnehagelærere, en bemanningsnorm og mindre barnegrupper. Vi krever at du lytter til profesjonen. Vi vil stå på for fremtidens barnehage. Vi vil brenne for jobben vår, ikke bli utbrent av den.