Hvorfor går ikke tallet på mobbetilfeller ned, selv om alle ønsker det? Vi må jobbe mer med de voksnes holdninger og handlinger, mener professor Ingrid Lund.

– Vi har aldri hatt så mye kunnskap om mobbing i barnehagen som vi har i dag. Aldri hatt så mye forskning, aldri hatt så mange programmer. Likevel er tallene for mobbing stabile. Da må vi spørre: Virker den måten vi jobber på? – sier Ingrid Lund.
 
kurs: med vennskap og lek mot mobbing HVORFOR GÅR IKKE TALLET PÅ MOBBETILFELLER NED? Vi har aldri hatt så mye kunnskap om mobbing i barnehagen som vi har i dag. Aldri hatt så mye forskning, aldri hatt så mange programmer. Likevel er tallene for mobbing stabile. Da må vi spørre: Virker den måten vi jobber på?
Les mer om kurset og meld deg på!
 
 
Lund er en av bidragsyterne på kurset Med vennskap og lek mot mobbing – de voksnes holdninger og handlinger i møte med mobbing. Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, og var leder for det omfattende forskningsprosjektet "Hele barnet, hele løpet – Mobbing i barnehagen" (2015).
 
– I forskningsprosjektet så vi blant annet at det var store forskjeller mellom barnehagene. I barnehager med høy kvalitet ble det gjort mye bra, i barnehager med lavere kvalitet var det mye å gå på. Særlig når det gjelder voksnes holdninger til egen rolle og eget ansvar, er det utfordringer. Det handler både om organisering, struktur og om ledelse på alle nivåer.
 

Sosial prosesser på avveie

Mobbing i barnehagen handler i stor grad om sosiale prosesser på avveie og følelser på ville veier, og dette krever voksne som har kunnskap, som forstår og som kan håndtere dette, sier Lund.
– Alle barn trenger hjelp til å finne ut av følelsene sine, og det er de voksnes ansvar. Det er de som må finne svarene på hvorfor noen blir sinte, redde eller triste. Hvorfor noen slår, sier dumme ting, lukker seg helt igjen eller retter sinnet inn i seg selv.
 
– En del barnehagefolk har vært skeptiske til å bruke mobbe-begrepet i barnehagesammenheng. Forstår du det?
 
– Ja, det forstår jeg. Det har vært en tendens til å skulle definere mobberne, som "onde" eller "aggressive" barn, og det forstår jeg at man kan reagere på når det gjelder små barn. Men at det foregår mobbing i barnehagen er det ingen tvil om, og så lenge vi ikke har noe bedre begrep, så må ikke dette hindre oss i å jobbe for å forebygge og få slutt på mobbing. Vi utfordrer også den negative defineringen av barn og barns atferd som har streke tradisjoner i mobbelitteraturen.
– Den største og sterkeste frykten for små barn er å bli utestengt fra leken, det å ikke få være med eller ikke høre til. Det må vi ta på alvor og ikke bagatellisere.
 

Ny definisjon på mobbing

– I prosjektet lanserte dere også en ny definisjon på mobbing?
 
– Ja, vi har utarbeidete en definisjon på bakgrunn av forskningsresultatene som lyder: «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning». – Det å ha en venn, oppleve å bli inkludert i leken er avgjørende for barns sosiale , emosjonelle og kognitive utvikling. Vår definisjon vektlegger at mobbing fra voksne og barn hindrer grunnleggende behov for tilhørighet og barns rett til medvirkning. Da er det ikke antall ganger, om det gjentas over tid eller om det er ubalanse i maktforholdet som er det sentrale i forståelsen av mobbing, slik det er i etablerte definisjoner.
 
På kurset Med vennskap og lek mot mobbing vil Lund holde et innlegg med tittelen ”Meg og Thomas, vi trøster folk i barnehagen” – Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing i barnehagen.
 
– Sitatet stammer fra forskningsprosjektet. Der møtte vi en gutt som trøstet de andre barna som trengte det, og som selv uttrykte at han synes det var en flott jobb for en femåring, sier Ingrid Lund.