Barnehageforum - Kurs

Med revidert rammeplan fra 2017 startet et omfattende implementeringsarbeid, og vi er ikke i mål.
Hvordan barnehagene tolker og forstår rammeplanen gir synlige utslag i den daglige praksisen, og kvaliteten på implementeringsarbeidet varierer stort.

Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

Til årets Nordiske Impulser har vi invitert noen av de mest sentrale fagfolkene som har evaluert implementeringen av rammeplanen.

28november

09:00
Velkommen til Nordiske Impulser 2022
09:00
Henrik Daae Zachrisson:
Hva vet vi om betydningen av barnehage for barns læring og utvikling i Norge?
09:40
Pause
09:55
Cathrine Ask
Hverdagen i barnehagen
10:35
Pause
10:50
Finn Skårderud:
Vi lykkes ikke med den psykiske helsen
11:30
Pause
11:45
Hedda Birgitte Huse, Utanningsdirektoratet:
Udirs arbeid med å støtte implementering av rammeplanen
12:05
Lunch
12:50
Birgitte Fjørtoft:
Ja, vi SKAL leke!
13:30
Pause
13:45
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet:
Hvilken kompetanse krever rammeplanen av barnehagen?
14:10
Helen Marie Kjærgård Eide:
Hva skjer i møtet mellom rammeplanen og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?
14:50
Pause
15:05
Margareth Sandvik:
Godt språkarbeid i barnehagen
15:45
Slutt
Henrik Daae Zachrisson
Hva vet vi om betydningen av barnehage for barns læring og utvikling i Norge?

Ann Mari Milo Lorentzen
Hei, mitt navn er Ann Mari Milo Lorentzen, jeg er bhgelærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Jeg skal snakke om hvilken kompetanse som trengs i barnehagen – dersom rammeplanen skal bli et godt arbeidsverktøy for å forme barnas hverdag.

Helene Marie Kjærgård Eide
Hva skjer i møtet mellom rammeplanen og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?
Helene Marie Kjærgård Eide er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen og seniorforsker ved NORCE. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og lærer i skolen og har doktorgrad i pedagogikk. I forskningsprosjektet Evaluering av Implementering av rammeplan for barnehagen har Eide ansvar for barnehagestudien som innebærer caseundersøkelser i form av kvalitative intervjuer med barnehageansatte, dokumentstudier og observasjoner i om lag 20 barnehager i Norge.
Margareth Sandvik
Godt språkarbeid i barnehagen
Vi vet mye om kvalitet i barnehagen, og vi vet mye om hva som er godt språkarbeid. Vi vet at barnehager er ulike, og vi vet at språkmiljøet er ulikt. I dette innlegget prøver jeg å samle trådene fra forskning nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å vise hvordan personalet kan gå fram for å skape et godt språkmiljø for alle barn.
Hedda Huuse
Udirs arbeid med å støtte implementering av rammeplanen
Dagens rammeplan for barnehagen har nå vært i bruk i 5 år. Rammeplanen er et forpliktende dokument for alle som jobber i og med barnehage. I tillegg er rammeplanen et pedagogisk dokument som skal bidra til felles forståelse av barnehagens samfunnsmandat, innhold og oppgaver, og den er en sentral referanseramme for det daglige arbeidet i barnehagen. I Utdanningsdirektoratet jobber vi med ulike statlige virkemidler for å støtte det lokale arbeidet, og vi følger med på forskning og annen kunnskap om hvordan rammeplanen blir forstått og brukt i praksis. I mitt innlegg på nordiske impulser får du høre litt mer om hvordan vi jobber med dette.
Birgitte Fjørtoft
Ja, vi SKAL leke!
Den første setningen i kapittelet om lek i rammeplanen slår fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og at lekens egenverdi skal anerkjennes. Men hva i all verden betyr det egentlig – i praksis?
Cathrine Ask
Hverdagen i barnehagen
Hvilken betydning kan valg av arbeidsmetoder og organisering av hverdagen få for barnehagens mulighet til å oppfylle samfunnsmandatet for alle barn.
-->