ABf-modellen gir ringvirkninger som er i ferd med å spre seg på hele barnehageområdet.

 I benevnelsen arbeidsplassbasert indikeres at arbeidsplassen/barnehagen har en helt spesiell funksjon i studiet. Det betyr ikke bare at assistenten som jobber i denne barnehagen tar førskolelærerutdanning. Arbeidsplassen er en uttalt læringsarena for studenten, og assistenten tar med seg barnehageerfaringene inn i studiet. Det er i barnehagens hverdag assistenten/ studenten skal prøve ut sine nyervervede kunnskaper og gjøre seg nye erfaringer i et kjent miljø. Dette skjer parallelt med innlæring av nytt teoristoff og utførelse av fagoppgaver.

en viktig læringsarena. Den kollektive læringen er krevende og utviklende. De diskuterer og deler kunnskap, de reflekterer sammen og de løser oppgaver sammen. Gruppedynamikk og møtestruktur blir viktige faktorer i denne læringsprosessen.

  god læringsarena - både for barna og for personalet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier klart at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Samarbeidet mellom HiO og barnehagen via studenten, vil knytte teori og praksis sammen og slik kunne bidra til kvalitetsutvikling i barnehagen. Vekslingen mellom teoridager med forelesninger på HiO og utprøving og kunnskapsdeling i barnehagen gir god læring. Gjennomgått teoristoff prøves ut umiddelbart i praksisfeltet, og vi vet at kunnskap som relateres direkte til egen referanse gir bedre forståelse og tilegnes raskere. Alle deltakende studenter fra bydelen har hatt en bratt læringskurve, og etter 2-3 semester har de både tilegnet seg mye kunnskaper og viser seg som reflekterte studenter og arbeidstakere. Det skjer mye læring og kunnskapsutvikling i sosiale situasjoner i det daglige arbeidet når det settes fokus på arbeidsplassen som en god læringsarena.

prosjekt – nye modeller prøves ut, gamle strukturer brytes, ny praksis utvikles og gjennom systematisk dokumentasjon og evaluering utvikles noe nytt.

  ABf-studenten har både livserfaring, arbeidserfaring og en realitetsorientering som utgangspunkt for yrkesvalg. Med den frafallsprosenten fra yrket som førskolelærerprofesjonen sliter med utgjør denne gruppa en god motvekt.

must. I tillegg til at det nå blir en rettighet å få barnehageplass, skal barnehagen fylle flere funksjoner. Samfunnet vårt er mangfoldig og kompleks – barnehagen skal ha plass til alle. I tillegg til den sosialøkonomiske dimensjonen skal barnehagen være et gode som gir barnet en startkapital med inn i skolen.

Louise Birkeland i Barnehagefolk 02/2008  ”Hva er kvalitet i barnehagen?
Mette Tollefsruds innlegg i Barnehagefolk 03/2008

Unni Bleken i Barnehagefolk 04/2008 "Når nærgående blikk provoserer"