11 menn ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo har vært informanter for en ny HiO-rapport om rekruttering av menn til førskolelærerutdanning og barnehage.

De tre høgskolelektorene Mette Vaagan Slåtten, Nina Rossholt og Olav Kasin er forfatterne bak rapporten, som er basert på intervju med menn som har valgt førskolelærerutdannelsen. Rapporten berører fem ulike temaer: utdanningsvalg, opplevelse av studiet, frafall, yrkesvalg og generelt om rekruttering av menn. Det overordnede temaet for undersøkelsen har vært å se på tiltak for rekruttering av menn til førskolelærerutdannelsen og arbeid i barnehage.

Bryter med sterotypiseringer

Rapporten er god lesning både for menn og kvinner i utdannelsen og i barnehager, da den bryter med stereotype oppfatninger av hvordan menn i omsprgsyrker er og hvordan de best rekrutteres. Et av funnene i undersøkelsen er at menn i førskolelærerutdannelsen ikke ønsker et spesielt fokus på sin person på grunnlag av sitt kjønn:
"Studentene ønsker ikke et særskilt fokus på sin person fordi de er menn. De ønsker mer at tema kjønn og likestilling tematiseres i undervisningen, og at man da inkluderer både de mannlige og de kvinnelige studentene. De mener at tema er viktig, de vil gjerne diskutere hvordan kjønnsroller får betydning i barnehagen, men de vil ikke diskutere dette i en mindre gruppe av menn."
(Utdrag fra Rapporten)

Et av tiltakene for menn i førskolelærerutdanningen for menn, er det som kalles MIF-kontakt. Dette er et av tiltakene som av de mannlige studentene løftes frem som et unødvendig fokus:

"MIF kontakten er som oftest en ansatt på førskolelærerutdanningen, og vedkommende har som oppgave å ha egne samlinger og arrangement for de mannlige studentene. Dette tiltaket blir vurdert ulikt av studentene, og flere melder om ubehag rundt det faktum at mennene skal trekkes ut og ha egne opplegg utelukkende fordi de er menn."
(Utdrag fra Rapporten)

Omsorg

Rapporten tar også for seg hvordan informantene forholder seg til omsprgsbegrepet. Forfatterne løfter frem dette temaet som et gjentakende paradoks i undersøkelsen. På den ene siden skilles det på menn og kvinners omsorg, samtidig som omsorg blir trukket frem som noe verdinøytralt:
"Når det er sagt, er det viktig å understreke at flere av mennene er opptatt av å oppløse en kjønnsdualistisk tilnærming til omsorg. Det reageres på at omsorgsbegrepet er så nært koblet til det kvinnelige."
(Utdrag fra Rapporten)

Innhold viktigere enn lønn

Lønn blir ofte sett på som et viktig aspekt ved rekruttering av menn til yrker hvor kvinner tradisjonelt sett har har utgjort  majoriteteten. Informantene i rapporten løfter imidlertid frem andre temaer som kanskje er vel så viktig i rekrutteringsarbeidet:
Når det gjelder generell rekruttering av menn til utdanning og til yrke, påpeker informantene behovet for å få opp yrkets anseelse. De vektlegger i den forbindelse informasjonstiltak for å gjøre innholdet i utdanningen mer kjent. Det er en problemstilling utdanningen må ta med seg videre.
(Utdrag fra Rapporten)

Et viktig bidrag

Rapporten er et viktig bidrag til alle som arbeider i barnehage, utdannelsen, eller som selv er studenter, ved at den gir et kvalitativt innblikk i mannlige førskolelærerstudenters egne erfaringer og tanker om sitt yrkesvalg.

Her finner du rapporten i sin helhet