KrF Byråd Filip Rygh vil innføre makstid for barn i barnehager

Den norske Mor og barn-undersøkelsen som er gjennomført i regi av Kunnskapsdepartementet viser at mellom 5 og 6 prosent av mødrene til 5-åringene svarer at de har barna mer enn 40 timer i uken i barnehagen.

Mer enn 9000 mødre har svart på undersøkelsen og svarene gir et gjennomsnitt på 30,8 timer i uka for barn i offentlige barnehager og 31,5 timer for barn i private barnehager.

KrF-byråd i Bergen kommune vil innføre makstid for barn i barnehagen. Han sier til Nrk Hordaland at deg bør innføres en makstid på ni timer i barnehagen. Sju og en halv til åtte timers arbeidsdag, i tillegg til en time til henting, lenger bør ikke foreldre la små barn være i barnehagen sier Rygh, som er barnehagebyråd i Bergen.

Flere av landets kommuner vurderer nå å innføre en maksimumsgrense for barns oppholdstid i barnehagene. I Kristiansand kommune ble det for et par uker siden fattet vedtak om makstid i barnehagene, regulert til 40 timer pr. uke, eller 8 timer om dagen. Vedtaket ble imidlertid trukket tilbake etter at Høyre og FrP kom til at de ikke hadde redegjort godt nok for konsekvensene av vedtaket.

Økonomi eller fokus på barnet?

Debatten går dermed hett for seg i flere av landets lokalaviser. I Kristiansand har de borgerlige partiene som stod bak vedtaket som nå er trukket tilbake, møtt kraftig kritikk fra blant annet arbeiderpartiet. Et spørsmål som reiser seg er hvorvidt dette dreier seg om barns beste, eller om det er økonomiske perspektiver som ligger bak. Et annet aspekt ved vedtaket i Kristiansan var å redusere åpningstiden i de kommunale barnehagene fra 50 til 45 timer i uken. Samtidig hevder representantene bak vedtaket at det er fokus på barnets beste som har stått i fokus i denne saken.

Et annet aspekt som er verdt å diskutere, er hvilke konsekvenser et slikt vedtak får for foreldrene. For mange vil det være problematisk å ha barnet kortere i barnehagen enn lengden på ens egen arbeidsdag. Det kan være betimelig å spørre seg om hvorvidt et slikt vedtak dermed burde vært fulgt opp av andre politiske forslag, som for eksempel subsidiering av kortere arbeidsdag for småbarnsforeldre. 

En viktig diskusjon

Diskusjonen kan slik sett være viktig på flere plan. På den ene siden dreier dette seg om småbarnsfamilier og aleneforsørgeres vilkår for å fungere som foreldre og som arbeidstakere på samme tid. På den andre siden reiser dette spørsmål om barns beste. Etter det Barnehageforum kjenner til, foreligger det ingen forskning som ser på forholdet mellom barns beste og oppholdstid i barnehagen. Likevel kan det være interessant å diskutere hvorvidt mulighetene kan legges tilrette for at småbarnsforeldre skal kunne ha barn i barnehagen med litt kortere oppholdstid.

Visjonært sett, vil kanskje mange ønske seg at småbarnsforeldre skal kunne ha sekstimersdager, istedet for å motta kontantstøtte. Med en slik modell ville barnehagene kunne redusert barnehagens åpningstid, og de ansatte ville kunne  integrert planleggingsarbeid innenfor arbeidsdagen. Dette ville videre bety at hele personalet er tilstede i samme periode som barna er i barnehagen, og en ville unngå at endene av dagen var lavere bemannet. Men dette er et spørsmål som strekker seg utover politisk vilje til å redusere småbarnsforeldres barnehagetilbud. Det dreier seg om å se politiske vedtak på ett område i sammenheng med utviklingen av et helhetlig velferdssamfunn.

Les mer om Den norske mor og barn-undersøkelsen 

Vårt land

Hva mener du? Bør det innføres makstid i barnehagene