Hvorfor kan ikke bemanningen endre seg i takt med samfunnets utvikling? Med ny bemanningsnorm mener vi det er på høy tid vi hever røsten og sier hva “vi på gulvet” trenger!

Av Anna-Cecilie Lunde, Emma Konstanse Wilde, Nicklas Grønfoss, Iselin Evensen, Annette Karlsson og Stine Baldvinsson, 2.års deltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
 
Driften av barnehagene er regulert gjennom «Lov om barnehager» og forskriften for barnehagens innhold og oppgaver, «Rammeplanen for barnehager». Selv om man har dette lovverket å forholde seg til, vil både barn, foreldre og ansatte oppleve store forskjeller i barnehager rundt om i landet. Vi kan blant annet se at det vil være forskjeller på hvor mange barn det er per ansatt, hva dagene inneholder, hvordan det pedagogiske innholdet er og hvordan vikarbruken håndteres. Vi har nå fått en pedagognorm som beregner hvor mange pedagoger det skal være, men det sies ingenting om hvor mange ansatte det skal være per barnehage eller per avdeling. Ei heller om hvor store deler av dagen det skal være fullt bemannet. Vi mener det bør komme en bemanningsnorm som utjevner forskjellene.
 
Fra 1. August 2018 trer den nye pedagognormen i kraft, og vi kan med stor sikkerhet anta at det også vil komme en bemanningsnorm. Per i dag ser det ut til at denne normen vil være seks barn fra 3-6 år, eller tre barn fra 0-3 år per ansatt. Vi stiller spørsmål ved om dette er nok?
 
I en artikkel hos ssb.no kan vi lese at det i 1970 var rett i underkant av 6 barn per ansatt. Når vi ser tilbake på historien kan vi se at den første barnehageloven kom i 1975, at det ble lovpålagt med årsplaner i alle barnehager i 1984, og at den første rammeplanen for barnehagene kom i 1996. Er det nok å ha like mange ansatte i barnehagene som det har vært siden 70-tallet da? For med disse lovpålagte kravene som det har kommet er det vanskelig for oss å se hvordan dette kan være tilstrekkelig med det samme antallet ansatte i dag.
 
I barnehageloven og rammeplanen står det beskrevet hva som er styrende for driften og innholdet i barnehagen. Dette skal danne grunnlaget for å gi barna best mulig utbytte av barnehagen.
For at vi skal kunne gjennomføre intensjonene i rammeplanen på en god måte mener vi at mindre grupper vil være mer hensiktsmessig. Dette kan for eksempel spesifiseres gjennom en bemanningsnorm. Siden det ikke ser ut til å komme noen føringer om hvor mange barn det bør være per avdeling er vi bekymret for at avdelingene vil kunne bli store. NTNU i Trondheim har med sin forskning “tidlig trygg i Trondheim prosjektet” funnet ut at flere av barna som hadde vært i mindre grupper, hadde færre konflikter med lærerne på skolen, enn de som hadde bakgrunn fra store base-barnehager. Ved mindre grupper mener vi at det vil være enklere å jobbe for å skape gode og trygge relasjoner mellom barn og barn, og mellom barn og voksen. Miljøet vil da kunne bli mer lekent og lærerikt, og det vil være enklere å se hvert enkelt barn på en bedre måte. Barna vil lettere vite hvem de har rundt seg og det vil kunne være enklere for de ansatte å vite hva hver enkelt barn trenger.
 
Barnehageloven §18 sier at “Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet”. Av tiden de ansatte er på jobb, skal det gjennomføres mange møter, rapporter, forberedelser, planlegging og pauser. Dette arbeidet er selvfølgelig viktig! Det er viktig for barna at dette arbeidet blir utført så dagene er innholdsrike, at barna blir fulgt opp og at personalet er faglig oppdatert. Men tiden på gulvet er også viktig! Det er interessant å stille seg spørsmålet om et fåtall timer med full bemanning hver dag, gir et godt grunnlag for en pedagogisk virksomhet? For i tillegg til den pedagogiske virksomheten som drives er det fortsatt barn som trenger et fang å sitte på, barn som trenger tørre bleier og barn som trenger å bli lagt. Hva hvis det hadde vært én voksen til på avdelingen, eller om man hadde minsket barnegruppen noe, og fortsatt beholdt bemanningen som den er? Da ville kanskje “tilstrekkelig” vært enklere å gjennomføre.
 
Så ja! Gi barnehagene en bemanningsnorm som gir barna mest mulig likt utgangspunkt når de går ut fra porten for siste gang og møter skole-verden. Gi barnehagene mulighet til å drive en god pedagogisk virksomhet med tid til alle barna. Med de rette ressursene på plass, kan barnehagene gi barna det de trenger for å danne et grunnlag som kommer til å bety mye for dem når de vokser opp. Med våre erfaringer fra mange års arbeid i barnehage mener vi at den beste måten å gjennomføre dette på vil være en bemanningsnorm som legger til rette for mindre barnegrupper, med nok ansatte.