Barnehageforum - Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Kvinesdal kommune igangsatte et prosjekt i 2006-2007 for å skape et mer likestilt samfunn. Det ble da satt fokus på ulike områder i næringslivet, skolen og barnehagene. I barnehagene ble oppmerksomheten rettet mot fedres rolle i barns liv og målte fedres deltagelse på foreldremøter og foreldresamtaler. Resultatet at dette arbeidet viste et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Likestillingsarbeidet i barnehagene ble gjennomført med bistand fra KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN).

Barnehagene i kommunen ønsket å arbeide videre med likestilling, og i samarbeid med KUN ble det igangsatt et nytt prosjekt ”Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen”. Barnehagene ønsket denne gang å se på hvordan personalet møtte gutter og jenter, og bevisstgjøre seg selv i forhold til hvordan hver enkelt er med på å skape kjønn og bygge opp under kjønnsroller.


Mål for prosjektet

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bidra til at alle barn skal kunne oppdage, prøve ut og utvikle sitt potensial uavhengig av kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Jenter og gutter skal ikke gjøres like, men behandles likeverdig


Metodevalg

Det ble brukt filmopptak og filmanalyse. Filmene viste barn og voksne i ulike situasjoner, ute og inne, ved matbordet, i garderoben, i samlingsstunden og i frilek.
Forut for dette diskuterte barnehagene ulike problemstillinger knyttet til prosjektet og kjønnsroller. Hva ville de med prosjektet? Hva skulle det føre til?
Barnehagene fikk i oppdrag å diskutere:

 • Hvor viktig mener barnehagen dette prosjektet er for å nå dette målet?
 • Hva mener vi med å skape kjønn?
 • Er det slik at det finnes et mangfold av posisjoner og væremåter for både gutter og jenter, men at ikke alle posisjoner eller væremåter står til disposisjon for jenter og gutter?
 • Hva kan barnehagene tenke seg å finne ut gjennom å filme i praksis i barnehagen?
 • Hvilke situasjoner ville være mest interessant å velge ut for filming?

Etter at barnehagene hadde jobbet med disse spørsmålene valgte seg ulike problemstillinger som det skulle fokuseres på gjennom filmopptakene.
Med fokus problemstillingene som ble valgt tok barnehagene opp tre filmer hver. Disse filmene ble analysert av KUN, som laget en presentasjon av funn ut fra den enkelte barnehages problemstilling. Fra filmene ble det også tatt ut noen konkrete beskrivelser av ulike hendelsesforløp. Dette ble gjort for å belyse problemstillingen og for å introdusere praksisfortellinger som metode i det pedagogiske arbeidet.


Resultater fra filmanalyse

Filmanalysen viste at det skjer mye bra og positivt i samspillet mellom barn og voksne i barnehagene i Kvinesdal, men den viser også at det er en forskjell i hvordan gutter og jenter, mødre og fedre blir møtt. Resultatene viser med all tydelighet at personalet i barnehagene til dels møter barn og voksne med et tradisjonelt kjønnsrollemønster som utgangspunkt.  Det kan se ut som om gutter får mer oppmerksomhet n jenter, og at personalet har en mer ledig tone overfor fedrene i barnehagen.


Her er funnene:

 • Gutter blir oftere tiltalt med navn enn jentene
 • De voksne snakker mer med guttene enn med jentene. Samtalene varer gjerne lenger, kommunikasjonen er mer direkte, og guttene får flere oppfølgingsspørsmål
 • Det er mer øyenkontakt mellom voksne og gutter enn mellom voksne og jenter
 • Gutter får mer oppmerksomhet når det er både jenter og gutter til stede
 • Jenter får flere kommentarer som ”kor flink du er!” og ”så fin du er” enn guttene
 • Personalet spøker mer med fedre enn med mødre
 • Personalet snakker mer med mødrene om barna enn de gjør med fedrene

Kilde: Rapporten; ”Jo visst nytter det”. Likestilling i det pedagogiske arbeidet i Kvinesdal 2007-2009

Last ned hele rapporten:
 ” Jo visst nytter det”. Likestilling i det pedagogiske arbeidet i Kvinesdal 2007-2009   

Ønsker du å komme i kontakt med KUN?

Senter for kunnskap og likestilling
N-8286 Nordfold

Kunnskapsparken
Jakob Weidemannsgate 9
N-7713 Steinkjer
Tlf.: 75779050
Fax.: 75779070

E-post: post@kun.nl.no