Vi får et stort fagmiljø med muligheter for faglig utvikling som kan utgjøre en drivkraft i bydelen og kommunen på barnehagefeltet

I mai åpnet første del av Margarinfabrikken barnehage, og med det har Oslo fått en ny flott barnehage som gir oss nye muligheter til å videreutvikle tilbudet overfor byens barn og deres foresatte. Når hele byggeprosessen er ferdig vil nærmere 500 barn få plass i denne barnehagen. 

Både før og etter åpningen av Margarinfabrikken har det vært flere medieoppslag, og ikke overraskende kommer skeptikerne på banen når vi åpner en stor barnehage i Oslo. Enkelte forskere og fagpersoner frykter at store barnehager blir et ”sosialt eksperiment”, men det er slående hvordan disse fagpersonene uttaler seg uten først å ha undersøkt hvordan bygget er tilrettelagt og hvordan barnehagen er organisert.

Men la det være sagt: Barnehage skal fortsatt være barnehage, der omsorg, lek og læring skal foregå innenfor trygge rammer og i forhold til barnas alder og utvikling.  Når vi flytter inn i Margarinfabrikken ønsker vi å bevare det genuine med barnehagen samtidig som vi kan dra nytte av de fordelene store bygninger gir oss.

Det er barnehage i tre av byggets etasjer, og hver etasje har fire baser, altså er barnehagen på størrelse med en ordinær barnehage. Barn skal forholde seg mest til barn og voksne i egen base. De foresatte skal bruke ulike innganger for å komme til sin base. Bygget har egen gymsal, teatersal, og vannrom som kan benyttes av alle barn, i små grupper og organisert av de voksne. Og uteområdet er inndelt i tre adskilte områder med forskjellige leketilbud. 

Margarinfabrikken gir med andre ord stor fleksibilitet i forhold til bruk av personale og bruk av spesialrom etter egne pedagogiske mål og retninger. I tillegg til førskolelærere er det ansatt egen idrettspedagog, dansepedagog og andre med mer fagspesifikk fagutdannelse. Dette gir unike muligheter til å utvikle et spennende og innholdsrikt tilbud til barna.  For barnehageledelsen gir dette også bedre stabilitet og beredskap i forhold til personalmessige disponeringer ved sykdom. 

Den viktigste effekten er nok at vi får et stort fagmiljø med muligheter for faglig utvikling som kan utgjøre en drivkraft i bydelen og kommunen på barnehagefeltet . Det har vært god søkning til Margarinfabrikken og andre store barnehager, og i dag er det førskolelærere i alle stillinger som krever det. Dette betyr hele 25 pedagoger samlet i en barnehage. Det gir muligheter!

Det betyr ikke at vi ikke vil møte utfordringer. Både bygningens størrelse, alle barn, foresatte og ansatte som er involvert, og ikke minst det varierte innholdet, vil stille krav til tydelig ledelse og organisering. Men dette er ikke et typisk fenomen bare for så store barnehager som denne. 

Alle de som jobber i barnehagene fortjener å være del av et spennende fagfelt i utvikling. Det er noe av det viktigste vi kan bidra med for å bringe dette fagfeltet videre fremover. Samtidig skal vi ikke underkjenne de utfordringer som er foran oss. Derfor vil jeg ta initiativet til en selvstendig evaluering som skal se nærmere på effekten av tilbudet. En videreutvikling av barnehagenes ledere er også viktig. God organisering og utnyttelse av muligheter handler om ledelse.


Torgeir Ødegård er Byråd i Oslo kommune

Anne Greve svarer Torgeir Ødegård i denne artikkelen; Stort er (kanskje) ikke farlig, men er det ønskelig? 

Kvantitet eller kvalitet: Må vi velge?

- Én konsekvens av barnehageutbyggingen ser vi i førskolelærerutdanningen. Noen skal jo jobbe i alle disse barnehagene!

Les mer >>

Debatter ledelse!

Flat struktur, likhetsidealer og ønsker om konsensus bidrar til å usynliggjøre at førskolelærerne er barnehagens fagpersoner

Les mer >>

Stort er (kanskje) ikke farlig, men er det ønskelig?

Det finnes ingen forskning om virkninger av så store barnehager, fordi vi ikke har hatt slike store institusjoner siden barneasylene

Les mer >>

Det instrumentalistiske mistak en gang til?

Brennautvalget leverte nylig sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i form av en NOU.

Les mer >>

God bemanning: Et kriterium for god kvalitet!

Som pedagogisk leder kjenner jeg på kroppen hvor utilfredsstillende det er å ikke ha tid til å gjøre en god nok jobb

Les mer >>

BLIKK FRA EN BARNEHAGEHVERDAG

I flere kommuner merkes det nå at de økonomiske rammene blir strammere. Dermed blir det vanskeligere for førskolelærere å realisere sine pedagogiske visjoner

Les mer >>

Styrk bemanningen i barnehagen!

Nok voksne med riktig kompetanse er det som kreves for at et kvalitativt godt barnehagetilbud skal kunne realiseres.

Les mer >>

Er avdelingsfrie barnehager og store barnegrupper bra for de minste?

Dette innlegget dreier seg om avdelingsfrie barnehager er bra for de minste barna, eller om man i stedet burde gå tilbake til avdelingsløsning for denne aldersgruppa.

Les mer >>

Forskning, sannhet og gjenkjenning

Monica Seland svarer på kritikk fra Becher og Evenstad i Barnehagefolk nr. 4/2010

Les mer >>