Barnehageforum - Ønsker 1.klassinger med tro på seg selv

Barnehagene ønsker å forberede 5-åringene godt på overgangen til skole. Men hva ønsker skolen at barnehagen skal gjøre?

- Vi er ikke så opptatt av at barna skal kunne skrive navnet sitt eller telle til hundre. Vi er mer opptatt av at de skal ha tro på seg selv. At de skal ha lyst til å lære, Og at de kan leke og forholde seg til andre, sier Anne Bru og Vibecke Moldestad, begge 1.klasselærere ved Rolland skole i Bergen.

Skoleåret 2018/2019 delte Anne og Vibecke ansvaret for de 30 1.klassingene ved Rolland skole, avdeling Kollåsen. Begge har lang erfaring med å ta imot nye 1.klassinger, og de vet hva de ønsker seg:
 

 • Vi ønsker oss barn som har gode lekeferdigheter. Barn som er vant til å samhandle i gruppe, som tåler å komme i konflikt, som tåler litt motgang.
 • Og vi ønsker oss barn som er selvstendige. Som har øvd på å kle av og på seg selv, som ordner opp i det praktiske rundt seg og sitt.
 • Men aller viktigst kanskje; at de er trygge og har tro på seg selv, sier Anne og Vibecke.
   

Trenger ikke «skole» før skolen starter

Verken Anne eller Vibecke er særlig opptatt av at barnehagene skal bruke tid på tradisjonelle førskolegrupper med skoleforberedende aktiviteter. De tror det meste av det som trengs av skoleforberedelse med fordel kan bakes inn i hverdagsaktivitetene i barnehagen.

- Barnehagene er forskjellige, som skolene også er, og legger vekt på ulike ting. Men vi tror det som trengs å læres av for eksempel begreper og språk, med fordel kan knyttes til de daglige aktivitetene i barnehagen. Det er enkelt og naturlig å snakke om over og under, størst og minst osv. når man er på tur eller sitter i garderoben. Man behøver ikke å sitte rundt et bord og jobbe med et førskole-opplegg for å samtale om slikt.

- Vi kjenner til barnehager som gir 5-åringer «lekser», og vi kjenner til barnehager som markedsfører seg ved at de har slikt og slikt opplegg for 5-åringene. Vi tenker at det ikke er nødvendig, og vi ser ikke noe behov for at de vi får som 1.klassinger skal ha øvd seg på skole-aktiviteter.

Vi ønsker oss barn som har gode lekeferdigheter, og som er vant til å samhandle i gruppe.

- Læringstrykket i skolen er stort i dag, og vi ser tendenser til læringstrykk også i barnehagene. Vi ser ikke noen grunn til at det skal økes, sier de to.
 

Overgangen

De to 1.klasselærerne skulle også ønske seg at det var bedre og felles rutiner rundt overgangen fra barnehage til skoler. I dag blir det litt for mye opp til den enkelte barnehage og den enkelte skole hvordan man gjør det.

- Barnehagen sitter inne med mye kunnskap om hvert enkelt barn. Mye av denne kunnskapen kunne vi ha nytte av. I dag er det bare fastlagte rutiner for de barna som har spesielle behov. Vi skulle ønske det var for alle.

- Vi kunne for eksempel tenke oss at vi kunne komme til barnehagen og observere de barna som skal begynne hos oss. At vi fikk være tilstede i barnehagen noen ganger i løpet av det siste året før skolen, bare for å se hvordan barna fungere, om det er noe vi skal være forberedt på, om det er noe vi kan ta med oss inn til vår situasjon med de samme barna, sier Anne Bru og Vibecke Moldestad.

Vi har stort fokus på at barna skal oppleve mestring, takle motstand og oppleve at de er gode nok akkurat som de er.

Samarbeid som fungerer bedre og bedre

En av barnehagene som Rolland skole rekrutterer barn fra, er Rolland-Ulsetåsen barnehage. Lisa A. Belt og Kristine Korsnes, begge pedagogiske ledere som hvert år har flere barn som skal overføres til Rolland skole, forteller dette om samarbeidet med skolen: 

I korte trekk er dette samarbeid vi har med Rolland skole:

 • Felles møte med barnehager og skoler i bydelen før jul i regi av fagavdelingen.
 • Skolen kaller inn til samarbeidsmøte hvor vi samkjører grenseobjekter og avtaler dato for ulike møtepunkt for barna det neste halvåret.
 • Grenseobjekt: i samarbeid med skolen er vi blitt enig om fire grenseobjekter som barna skal kjenne igjen når de begynner på skolen. Dette er med på å gjøre overgangen tryggere.
             - Sang: god morgen alle sammen m/tegn
             - Bok: bukkene bruse begynner på skolen.
             - Regellek: 1-2-3 rødt lys
             - Spill: UNO
 • Barnehagen besøker SFO-lokalet når det var ledig; leker og blir kjent med rommene (toalett, vask, utstyr).
 • Førskoledag for førskolebarna og barnehageansatte: samling med 1.klassen, aktiviteter sammen ute og spiser lunsj.
 • Førskolebarna i barnehagen skriver brev med spørsmål til 1.klasse om hva de lurer på med tanke på skolestart. 1. trinns elever svarer på spørsmålene og leverer de i barnehagen sammen med en lærer. Spørsmålene gjennomgås i førskolegruppen i barnehagen. 
 • «Her er jeg»-skjema: Førskolebarna fyller ut hver sin plakat sammen med barnehageansatt om hva de liker å gjøre i barnehagen/hjemme. Her tegner barna tegninger og limer på bilder av seg selv. Dette blir hengt opp i klasserommet klart når barna begynner i 1.klasse.

  Hvordan synes dere samarbeidet det fungerer?

  - Samarbeidet med skolen fungerer bedre og bedre for hvert år, og særlig dette året har vi hatt et godt samarbeid. Møtet i regi av fagavdelingen og samarbeidsmøtet er særdeles viktige møteplasser for å styrke samarbeidet. Møtene har gjort at vi kommer i gang med det direkte samarbeidet med skolen tidlig på året, i februar/mars. Vi ser at vi fortsatt har en vei og gå da vi har visjoner om enda flere aktiviteter sammen med skolen som ikke er gjennomført i år. Det vi har som mål videre er å delta på flere av skolen sine arrangement, for eksempel uteskoledag, lesestunder, forestillinger osv.

  Hva gjør dere ellers i barnehagen som kan sees i sammenheng med overgangen til skole?

  - Vi går på turer til skolen, besøker og leker på skolens uteområder, blir kjent med skolegrensene. Førskolebarna våre var også på besøk hos den andre nær-barnehagen i vår, slik at barna som skal begynne på samme skole fikk møtes.

  - I førskolegruppa i barnehagen har vi mange samtaler om skole og SFO, ulike oppgaver, samarbeidsleker og aktiviteter. Det er viktig for dem å være trygg på hva SFO er. De fleste barn starter på SFO før skolestart, forteller Lisa og Kristine.

  - For øvrig er vi helt enige med lærerne om viktigheten av å ha tro på seg selv. Dette er noe vi er veldig opptatt av i barnehagen også. Vi har stort fokus på at barna skal oppleve mestring, takle motstand og oppleve at de er gode nok akkurat som de er, sier Lisa A. Belt og Kristine Korsnes.