Antallet søkere til førskolelærerstudiet har sunket med 15,2 % fra 2009 til 2010. Dette er dramatisk.

Samtidig som tallene fra opptakskontorene foreligger, kan vi konstatere at det mangler nærmere 5000 førskolelærere på landsbasis. De siste årene har antall søkere til førskolelærerstudiet hatt en jevn økning, men i år ser denne trenden altså ut til å snu.

Hvem har ansvaret?

Kunnskapsdepartementet la frem sin strategi for rekruttering av førskolelærer til barnehagen i 2007. Blant tiltakene knyttet til førskolelærerutdanningen var den nye arbeidsplassbaserte utdanningen (Abf) i pressområder som særlig hadde få førskolelærere. Når det gjelder rekruttering til utdannelsen kommer det likevel tydelig frem at dette er høhskolenes ansvar:
"Universiteter og høyskoler har selv ansvar for å informere om og rekruttere til egne studier. De har også utstrakt myndighet til selv å opprette eller legge ned studier og utvikle etter- og videreutdanningstilbud"
(Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 22).
Likevel kan  neppe høgskolene gis ansvaret alene, for den synkende populariteten når det gjelder å utdanne seg til vårt yrke. Vi må alle ta vår del av ansvaret for å løfte frem viktigheten av vårt eget yrke, samtidig som press gjennom forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår kan være faktorer som gjør vårt yrke mer attraktivt.

Hva skal til?

Kunnskapsdepartementet kommer også gjennom Stortingsmelding 41 med konkrete tiltak knyttet til en økt førskolelærertetthet i barnehagene. Flere av tiltakene bør kunne bidra til å gjøre utdannelsen mer attraktiv:
  • øke antall studieplasser i 2009 med til sammen om lag 940 plasser til ordinær førskolelærerutdanning, arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning,videreutdanning i barnehagepedagogikk, desentralisert førskolelærerutdanning og etter- og videreutdanning av førskolelærere, styrere og assistenter.
  • tilby alle nyutdannede førskolelærere veiledning gjennom å utvide programmet «veiledning av nyutdannede lærere» i 2011-2012
  • videreføre satsingen på kompetansetiltak og etter- og videreutdanningstilbud for alle grupper ansatte i barnehagen
(Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 35)

Endringen vi ser i antallet søkere til førskolelærerutdanningen er uansett ansvar og grunn, en situasjon vi som førskolelærere må ta alvorlig. Det kan derfor kan være verdt å stille seg noen spørsmål i tiden frem til studieopptaket i 2011. La oss begynne diskusjonen med en gang, og la meg komme med noen innspill til spørsmålsformuleringer:
  1. Hva kan vi som førskolelærere og føreskolelærerstudenter selv bidra med, for å gjøre vår egen utdanning og vårt eget yrke mer attraktivt?
  2. Hva kan høgskolene gjøre, for å gjøre utdanningen mer attraktiv?
  3. Hva kan myndighetene bidra med, for å øke fokuset på viktigheten av utdannelsen og yrket vårt?