Etter Nokut-evalueringen av førskolelærerutdanningen stilles det krav til ditt lærested.

Nokut-evalueringen har blant annet sett på forbedringspotensialer i førskolelærerutdanningen. Utover å komme med forslag på nasjonalt nivå kommer komiteen med konkrete forslag til utvikling og forbedring ved den enkelte høgskole/universitet. Her kan du se hvilke anbefalinger komiteen fremmer for nettopp ditt læringssted.


Dronning Mauds Minne

Komiteen anbefaler at Dronning Mauds Minne:
- fortsetter å utvikle utdanningen basert på resultatene av relevant forskning og i
tråd med utviklingen på barnehagefeltet,
- sørger for at rammeplanens tverrfaglige tema er like godt dekket i alle
utdanningstilbudene,
- sikrer at alle studentene får en god og likeverdig forberedelse til praksisperiodene,
og får god informasjon i praksis,
- i større grad synliggjør institusjonens forskningsvirksomhet og -resultater for
studentene.


Høgskolen i Bergen

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Bergen:
- utvikler den barnehagefaglige kompetansen blant faglærerne gjennom relevant
FoU, hospitering eller på andre måter,
- sørger for at rammeplanens tverrfaglige tema er like godt dekket i alle
utdanningstilbudene, med særlig oppmerksomhet på temaene barns læring og
møtet med en barnehage med mange små barn og barn med bakgrunn fra mange
kulturer,
- gir studentene i alle utdanninger likeverdige forutsetninger når det gjelder
undervisning, kontinuitet og progresjon,
- sikrer en tilstrekkelig veilederkompetanse blant øvingslærerne,
- sikrer at den omfattende bruken av vikarlærere ikke går ut over faglig og
fagdidaktisk kompetanse i undervisningen.


Høgskolen i Bodø

Komiteen anbegaler at Høgskolen i Bodø
- bringer førstestillingskompetansen opp igjen på nivået fra 2008 – 2009, og sørger
for at undervisning og veiledning bare unntaksvis blir gitt av høgskolelærere
- vurderer førskolelærerutdanningens ressurstilgang og status i institusjonen, også i
lys av det høye antallet studenter per lærer i undervisningen og den lave FoUaktiviteten
i utdanningen,
- tar initiativ til å videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til
utdanningen og praksisfeltet, og spesielt vurderer hva doktorgradsområdet Studier
av profesjonspraksis kan ha å hente og gi i førskolelærerutdanningen,
- utvikler bedre rutiner for samarbeidet mellom fag- og praksisarenaen, både for å
sikre helheten i utdanningen og en likeverdig praksis for alle studentene,
- endrer fordelingen av fagene over de tre årene i utdanningen ut fra flere hensyn,
blant annet frafallsproblematikken og hensynet til en god faglig progresjon i
pedagogikk og faglig-pedagogiske fag.


Høgskolen i Finnmark

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Finnmark:
- avsetter ressurser til og utvikler rutiner for et fungerende samarbeid mellom alle
som er involvert i den tema- og modulbaserte utdanningen,
- sikrer at fagene ivaretas i den tema- og modulbaserte utdanningen med sikte på
faglig kontinuitet og progresjon,
- legger større vekt på god informasjon til og kommunikasjon med studentene og
øvingslærerne,
- utvikler strategier og planer for FoU knyttet til utdanningen og yrkesfeltet, også
med tanke på å utvikle faglærernes kunnskap om praksisfeltet.


Høgskolen i Hedmark

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Hedmark:
- vurderer hvordan den tverrfaglige organiseringen i undervisningen kan komme til uttrykk
i oppgavene i praksis,
- utnytter fagmiljøets kompetanse på det flerkulturelle slik at førskolelærerutdanningen får
et sterkere flerkulturelt fokus,
- benytter sin kompetanse innen interaktive medier slik at den samlingsbaserte og
nettstøttete førskolelærerutdanningen kan styrkes og framtre med en tydeligere profil.


Høgskolen i Nesna

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Nesna:
- hvert år vurderer antall utdanninger som skal utlyses og leveringsformen i forhold til
rekrutteringsgrunnlaget og faglige ressurser samt mulighetene for kvalitetssikring av
tilbudene og for å skape et godt læringsmiljø for studentene,
- utvikler en realistisk definisjon på forskningsbasert undervisning og gir faglærerne bedre
mulighet for å oppfylle de krav den stiller,
- overveier om samfunnsfaget kan styrkes på natur- og friluftslinjen,
- sørger for å øke de faglig tilsattes kunnskap om praksisfeltet, blant annet ved å stimulere
til relevant FoU,
- tar initiativ til et samarbeid med øvingslærerne for å klargjøre rammene for veiledning av
studentene i praksis.


Høgskolen i Nord-Trøndelag

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Nord-Trøndelag:
- realiserer planene om å øke relevant FoU-virksomhet og de faglig ansattes kompetanse,
- sørger for at andelen av faglig ansatte med førstestillingskompetanse i undervisningen
hvert år er på nivå med situasjonen i studieåret 2009 – 2010 eller høyere,
- følger opp det pågående utredningsarbeidet med å etablere rutiner for en betydelig
styrking av samarbeidet med praksisfeltet,
- styrker sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen,
- i samarbeid med de rette instanser skaffer rom for å ivareta ansvaret for sørsamisk
førskolelærerutdanning.


Høgskolen i Oslo

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Oslo:
- vurderer hvordan institusjonens sterke forskningsmiljø i større grad kan komme
grunnutdanningen til gode,
- vurderer tiltak som kan gjøre utdanningene mer likeverdige ved at studentene på
hovedmodellen får bedre oppfølging,
- sørger for at det stilles like høye krav til studenter på ulike utdanningstyper og at
vurderingsformene gjør det mulig å sammenligne det faglige nivået på tvers av
utdanningstyper,
- sørger for at ABf- og FAD-studentene får praksis som svarer til 20 uker heltidspraksis
uten oppgaver som tilsatte, og at kvalifiserte øvingslærere gir studentene veiledning i
praksisperiodene,
- vurderer hvordan de positive erfaringene med de nye deltidsutdanningene kan komme
høgskolens øvrige førskolelærerutdanninger til gode.


Høgskulen i Sogn og Fjordane

Komiteen anbefaler at Høgskulen i Sogn og Fjordane:
- analyserer kva som ligg bak endringa i lærartettleiken i undervisninga som har skjedd i
løpet av evalueringsperioden, og eventuelt vurderer ressurstilgangen til utdanninga,
- held fram med sine prosessar med kritisk vurdering av utdanninga eventuelt følgd av
endring/fornying, som har gitt så positive resultat,
- bygger vidare på den vellukka satsinga med å integrere teori og praksis også etter at PILprosjekteter avslutta.


Høgskolen i Telemark

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Telemark:
- vurderer om ressurstildelingen til utdanningen står i forhold til det omfattende tilbudet av
førskolelærerutdanninger
- gir førskolelærerutdanningen større handlingsrom, blant annet ved å gi de faglig tilsatte
bedre forskningsmuligheter og rom for faglig samarbeid og diskusjon
- sørger for at førstestillingskompetansen blant de faglig tilsatte i førskolelærerutdanningen
oppfyller kravet til en bachelorutdanning
- ivaretar samhandlingen med praksisfeltet, blant annet for å styrke utdanningens
profesjonsinnretning.

Høgskolen i Vestfold

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Vestfold:
- iverksetter arbeidet med endring av hovedmodellen,
- sørger for at en rimelig andel faglig ansatte med førstestillingskompetanse brukes i
undervisningen,
- sørger for at virksomheten ved Barnehagesenteret kommer utdanningen til gode og at det
utvikles samarbeidsformer som virker utviklende og motiverende på de faglig ansatte i
førskolelærerutdanningen.


Høgskulen i Volda

Komiteen anbefaler at Høgskulen i Volda:
- syter for at førstestillingskompetansen blant dei fagleg tilsette i førskulelærarutdanninga
oppfyller kravet til ei bachelorutdanning,
- syter for at høgskulens FoU på barnehagefeltet i større grad kjem utdanninga til gode og
legg tilhøva til rette slik at dei som underviser i utdanninga kan delta i FoU-prosjekt,
- gjennomgår og eventuelt kvalitetssikrar samarbeidsrutinane i høve til praksisfeltet,
- gjennom kontakt og samarbeid med relevante instansar gjer det mogeleg for
øvingslærarane å ta rettleiingskurs/-utdanning.


Høgskolen i Østfold

Komiteen anbefaler at Høgskolen i Østfold:
- vurderer hvordan førskolelærerutdanningens plass og handlingsrom kan videreutvikles,
- av hensyn til sammenhengen og helheten i utdanningen fortsetter arbeidet med å
tilrettelegge for at lærerne kan bli bedre kjent med hverandres fag og undervisning,
- sørger for at faglig tilsatte får ressurser til å gjennomføre de forsknings- og
utviklingsprosjekter de er blitt tildelt,
- sørger for tilfredsstillende informasjon til studentene og vurderer hvordan den praktiske
tilretteleggingen av undervisningen kan bli bedre,
- vurderer omfanget av praksis, særlig hvilke konsekvenser utvidet praksis har for den
øvrige utdanningen.


Høgskulen Stord/Haugesund

Komiteen anbefaler at Høgskulen Stord/Haugesund:
- vurderer organiseringa og utforminga av førskulelærarutdanninga si i lys av
studentrekrutteringa og høgskulens ressurssituasjon,
- gir faglærarane rom for fagleg oppdatering og relevant FoU-verksemd, også som
grunnlag for å sikre den forskingsbaserte undervisninga,
- gjennom kompetanseutvikling og rekruttering til faglege stillingar sørgjer for at
undervisning og rettleiing i framtida berre unntaksvis blir gitt av høgskulelærarar,
- kvalitetssikrar praksis mellom anna ved større stabilitet når det gjeld øvingsbarnehagar og
betre oppfølging av øvingslærarane.


NLA Høgskolen

Komiteen anbefaler at NLA Høgskolen:
- sikrer fagenes tyngde og progresjon innenfor den tverrfaglige organiseringen,
- sørger for en stabil førstestillingskompetanse som tilfredsstiller kravene til kompetanse i
en bachelorutdanning,
- styrker FoU-virksomheten rettet mot egen utdanning og praksisfeltet, også for å sikre
forskningsbasert undervisning,
- sikrer kvaliteten i praksis ved regelmessige tilbud om utdanning i veiledning for
øvingslærerne,
- sørger for at dialogen om utdanningen også omfatter utviklingsbehov og –muligheter.


Rudolf Steinerhøyskolen

Komiteen anbefaler at Rudolf Steinerhøyskolen:
- sørger for en stabil førstestillingskompetanse som tilfredsstiller kravene til
kompetanse i en bachelorutdanning
- sikrer at utdanningen blir gitt i samsvar med lovens bestemmelser om
forskningsbasert undervisning,
- treffer tiltak som gjør at forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et
høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og
kunstfaglige prinsipper,
- søker kontakt med andre universiteter og høyskoler i inn- og utland, både institusjoner
som bygger på samme grunnlag som Rudolf Steinerhøyskolen og institusjoner som
ikke har en tilsvarende basis,
- sørger for at alle søkere og studenter får informasjon om at høyskolens
førskolelærerutdanning ikke gir formell kompetanse for tilsetting som førskolelærer i
andre institusjoner enn steinerbarnehager og -skoler.

Komiteen vil også anbefale at Kunnskapsdepartementet
- sørger for at informasjon om at Rudolf Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning
ikke gir formell kompetanse for tilsetting som førskolelærer i andre institusjoner enn
steiner-barnehager og -skoler, når fram til organer som tilsetter personale i offentlige
og private barnehager og skoler,
- følger opp de tiltak høyskolen setter i verk for å kunne gi en utdanning i samsvar med
gjeldende regelverk.


Samisk Høgskole

Komiteen anbefaler at Samisk Høgskole:
- vurderer fagfordelingen i utdanningen opp mot kompetansebehovet barnehagen,
- styrker studentenes kjennskap til norsk barnehage ved å gi de norske studentene
praksis i norskspråklige barnehager,
- ivaretar bedre den fagdidaktiske relevansen for førskolelærerutdanningen i de
fagenhetene som går på tvers av utdanningene,
- i større grad utvikler FoU som er relevant for førskolelærerutdanningen,
- bringer utdanningen i samsvar med regelverket når det gjelder fordypningsenheten
spesialpedagogikk.


Universitetet i Agder

Komiteen anbefaler at Universitetet i Agder:
- gir Forum for lærerutdanning optimale muligheter for å sikre en god
profesjonsorientering i førskolelærerutdanningen,
- i sterkere grad satser på forskning som er direkte relatert til barnehagen og andre arenaer
som er relevante for førskolelærerutdanningen,
- vurdere hensiktsmessigheten i den sterke konsentrasjonen av studiepoengene i
pedagogikkfaget, spesielt i første studieår,
- stimulerer bedre til studentutveksling og bygger inn internasjonale perspektiver i
utdanningen.


Universitetet i Stavanger

Komiteen anbefaler at Universitetet i Stavanger:
- bringer utdanningen i samsvar med gjeldende rammeplan og forskrifter når det
gjelder antall studiepoeng i pedagogikk og faglig-pedagogiske fag,
- vurderer hvordan institusjonens solide forskningskompetanse på fagområder som er
relevante i en førskolelærerutdanning, kan bidra til utviklingen av egen utdanning,
- foretar en gjennomgang av sammenhengen mellom fag- og praksisarenaen for å sikre
helheten i utdanningen,
- etablerer formelle strukturer for faglig koordinering.


Universitetet i Tromsø

Komiteen anbefaler at Universitetet i Tromsø:
- videreutvikler samarbeidet med øvingsbarnehagene i forkant og etterkant av
praksisperiodene,
- kartlegger årsakene til øvingslærernes lave oppslutning om etterutdanningstilbudet i
veiledningspedagogikk.


Mer om hver enkelt lærested finner du her: NOKUT - Institusjonsrapport