Barnehageforum - Likestilling 2014

Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

8. november 2011 la Audun Lysbakken fram handlingsplanen Likestilling 2014. Det er den første planen fra en norsk regjering på 20 år som skal styrke likestillingen mellom kvinner og menn. Lysbakken presenterte 86 nye tiltak på sentrale samfunnsområder som skal utvikle likestillingen i takt med nye utfordringer og bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling.

I mål 2 i handlingsplanen (s. 19) beskrives noen momenter som omhandler barnehagesektoren. Det  skisseres noen områder som Regjeringen vil endre:
 

  • Regjeringen vil at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering
  • Regjeringen vil arbeide for å øke andelen menn ansatt i barnehagene til 20 prosent og menn ansatt i grunnskolen til 40 prosent
  • Regjeringen ønsker jevnere kjønnsbalanse blant studenter i førskolelærer-, lærer- og barnevernutdanningen


Regjeringen skisseres disse tiltakene innenfor barnehagesektoren:

 

 

  • Kompetanseheving i barnehagene: Utarbeide og gjennomføre tiltak for å heve kompetansen hos ansatte om praktisk likestillingsarbeid i norske barnehager, slik at arbeidet i barnehagene gjenspeiler rammeplanens verdigrunnlag. (KD)
  • Likestillingsteam i alle fylkene: Det skal opprettes likestillingsteam som skal arbeide for å rekruttereog beholde menn i barnehagene. På bakgrunn av erfaringer og lokale behov skal det også legges til rette for kompetansetiltak, lokalt utviklingsarbeid og erfaringsspredning for å fremme likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen. (KD)
  • Statusundersøkelse: Gjennomføre ny statusundersøkelse for likestillingsarbeidet i barnehagen i løpet av 2014. (KD)
  • Lærer- og førskolelærerutdanningen: NOKUT-rapporten og rådene som gis i Gender Loops rapporten Om integrering av perspektiver på kjønn og likestilling i førskolelærerutdanningens fagplan vil følges opp med tanke på bevisstheten om likestilling og kjønn i lærer- og førskolelærerutdanningen. (KD)


Du kan laste ned hele planen som PDF dokument opp i høyre hjørne