Barnehageforum - Gi skolestarterne en god start

Involver barna i planene for hvordan dere skal få til en god overgang mellom barnehage og skole

Hilde Dehnæs Hogsnes har forsket på overgangen fra barnehage til skole. I Verktøykassa nr. 3/2012 skriver hun om sitt arbeid i artikkelen «Barns medvirkning i overgang fra barnehage til skole». Fra denne artikkelen presenterer vi her  Hilde’s 10 tips til hvordan din barnehage kan jobbe for å lette overgangen mellom barnehage og skole.

Hildes 10 tips:

  1. Snakk med barna om deres forventninger; om hva de gleder de seg til, uroer seg for og lurer på. Anerkjenn barnas innspill og la dem være utgangspunkt for samarbeidet med skolen og skoleforberedelsene i barnehagen.
  2. Involvèr foreldrene: Snakk med foreldrene om hva de er opptatt av og hva dere vektlegger i barnehagen. Informer om føringer som er gitt i Rammeplanen og involver foreldrene i videre planlegging, gjennomføring og vurdering.
  3. Inviter foreldrene med i møter som vedrører enkeltbarn: Barn kan fremstå ulikt hjemme og i institusjoner. Om skolen skal få informasjon om enkeltbarn skal foreldrene gi sitt samtykke, samt sikres innsyn og innflytelse. Tenk nøye gjennom hva som er til «barnets beste».
  4. Gå i dialog med skolen og skolefritidsordningen: Hva vet dere om det barna vil oppleve? Er det noe dere bør vite mer om? Hva bør skolen vite om barnas erfaringer fra barnehagen? Vurder hvordan barna kan bidra i informasjonsutvekslingen.
  5. La barna få møte sin kommende lærer og sfo-medarbeider på skolen eller inviter dem til barnehagen.
  6. Besøk skolen og skolefritidsordningen: La barna se rom for ulike aktiviteter. Spør om dere kan få leke på skolen, for eksempel på sfo. Vær lydhøre for hva barna blir opptatte av.
  7. Legg til rette for vennskap: Undersøk hvilke barn som skal til hvilke skoler. Om det er få barn som skal til samme skole; Er det mulig å samarbeide med andre barnehager slik at barn som skal til samme skole kan bli kjent med hverandre? Undersøk om det er elever («faddere») som skal hjelpe barna ved skolestart. Vurder om barna kan gjøre noe sammen i forkant.
  8. Inviter førsteklassebarna tilbake til barnehagen på høsten: La dem fortelle dere og «barnehagevennene» sine om hva de har opplevd og erfart ved skolestart.
  9. Lær av barnas erfaringer og la de være utgangspunkt for vurdering av det videre arbeidet med skoleforberedelse i barnehagen.
  10. Vurder når det er hensiktsmessig å begynne det skoleforberedende arbeidet med barna. Der barn har behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før skolestart. Husk samtidig at ett år er lenge å vente… Et helt barnehageår!