Barnehageforum - Lite dynamisk lederrolle i rammeplanen

Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?

Hva vil den nye rammeplanen bety for organisering og ledelse av barnehagen? Vi har spurt tre av dem som skal bidra på Utviklingsforums kurs Hvordan leder du barnehagen med ny rammeplan?
 
– Jeg synes den lederrollen som blir presentert i den nye rammeplanen er litt statisk og gammelmodig. Den er ikke dynamisk og framtidsrettet, slik jeg skulle ønske, sier Sigurd Aukland, assisterende kommunalsjef i Klepp kommune.
 
Hvordan leder du barnehagen med ny rammeplan?Vi inviterer til dagskonferanse i Oslo i November. Gode grep for implementering av ny rammeplan. Hvordan få alle med i dette arbeidet? Hvordan blir ansvarsfordelingen mellom eier, styrer og pedagogisk leder. Og hvordan bør den være?
Les mer og meld deg på konferansen!
 
 
– Rammeplanen mangler nyere perspektiver på ledelse. Den beskriver i for stor grad styreren som en administrator og kontrollør. Jeg savner entreprenøren og utvikleren, jeg savner noe om feedback, jeg savner noe om barnehagebasert kompetanseutvikling. Derfor tror jeg en av utfordringene for barnehagens ledere vil bli å bringe inn nettopp slike perspektiver når de skal jobbe etter denne rammeplanen. Og jeg tror det kan bli krevende, sier Aukland.
 

Rammeplanen mangler nyere perspektiver på ledelse. Lederrollen som blir presentert i den nye rammeplanen er litt statisk og gammelmodig.

Sigurd Aukland 

 
– Ellers er det bra at tvilen om det pedagogiske og metodiske ansvaret er ryddet av veien. Det kommer klart fram nå at dét er det styrer og pedagogiske leder som har. Men jeg stusser over at det fortsatt er såpass sterke føringer på profesjonen, med mange skal-punkter om hvordan de skal utføre arbeidet sitt. Jeg hadde forventet at en rammeplan skulle si mer om hva slags utbytte barn skal ha av å gå i barnehage, i stedet for å gå såpass detaljert inn i hvordan de ansatte skal gå fram i arbeidet sitt, sier Sigurd Aukland.
 

Mer forskrift

– Med den nye rammeplanen er det blitt tydeligere at dette er en forskrift til loven, og ikke så mye lærebok i pedagogisk arbeid som den forrige var. Men når planen er blitt mer kort og konsis, så er det også en fare for at noe viktig forsvinner. Jeg ser for eksempel at de tidligere kulepunktene under styrers og pedagogisk leders ansvar er forsvunnet, noe som kan føre til at disse oppgavene ikke oppleves som et særskilt ansvar i like stor grad som før. Det er jeg litt skuffet over, sier førsteamanuensis i pedagogikk ved Læringssenteret, Universitetet i Stavanger, Elin Ødegård.
 

Jeg ser ikke at denne nye rammeplanen skal føre til noen store endringer verken når det gjelder organisering eller ledelse av barnehagen.

Elin Ødegård.

 
 
– Det jeg er mest spent på er om den nye rammeplanene får den styringsfunksjonen den er ment å ha. Innholdsmessig ligner den nemlig mye på den forrige, og da kan man gå glipp av den revitaliseringen som en ny plan bør medføre. Men samtidig tenker jeg at de mange skal-punktene som nå er kommet til bør kunne bidra til en slik revitalisering, og det blir svært viktig at implementeringen av planen foregår på en måte som drar alle i personalet med og at det blir en kollektiv læring og et løft for barnehagene. – For ser jeg ikke at denne nye rammeplanen skal føre til noen store endringer verken når det gjelder organisering eller ledelse av barnehagen, sier Elin Ødegård.
 

Markerer leders rolle og ansvar

Også Kjell-Åge Gotvassli, professor i ledelse ved DMMH i Trondheim og Nord Universitet, har merket seg at kulepunktene om styrers og pedagogisk leders ansvar er blitt borte.
 
– Innholdet er jo stokket om litt, og det som omhandler ansvar og roller er kommet langt fram i rammeplanen, som punkt 2 etter "verdigrunnlag". Det kan markere en viktighet av nettopp leders ansvar og rolle, og det kan være bra. Men samtidig var de tidligere kulepunktene tydelige, så jeg er litt ambivalent foreløpig til hva jeg synes om denne endringen, sier Gotvassli.
 
– Innholdsmessig er det mye av det samme som i tidligere rammeplan. At eier har det overordna, juridiske ansvaret for "kvaliteten på barnehagetilbudet", som det heter, er slik det må være i en forskrift til en lov. Men jeg synes det som står om styrers og pedagogisk leders ansvar for det pedagogiske arbeidet er tydelig. – Jeg merker meg også at det i punkt 7, under vurdering og dokumentasjon, er kommet inn klare retningslinjer for vern av barns personlige integritet, og at personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven. Det er bra, og det er noe barnehagens ledere må merke seg og følge opp i hver enkelt barnehage, sier Kjell-Åge Gotvassli.