Barnehageforum - Gode barnehagelærere skaper gode relasjoner

Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.

Det å ha relasjonskompetanse, å være i stand til å bygge gode relasjoner mellom barnet og den voksne, er det helt basale i en barnehagelærers yrkesutøvelse. Det er barnehagelæreren som greier dette som avgjør om barnet trives i barnehagen og greier å ta i mot den læring og utvikling som tilbys, mener Ole Henrik Hansen. Derfor er det også helt på sin plass å snakke om gode og dårlige barnehagelærere, mener han. Noen kan dette, noen kan det ikke.
 
Ole Henrik Hansen er en av forskerne i det danske prosjektet Barnet i centrum, der praktikere fra barnehager og forskere fra Århus Universitet sammen prøvde å finne ut hva som er et godt tilbud for de yngste barna i barnehagen. Ole Henrik Hansen er en av foredragsholderne under konferansen Nordiske impulser i mai.
 

Må være glad i barn

Det kan høres ut som en selvfølge, men er det ikke. Den gode barnehagelæreren må rett og slett like barn, og hun må gå inn i relasjonene med barna med et oppriktig ønske om å bygge et sterkt og godt forhold. Først da er grunnlaget lagt for en god utvikling hos barnet.
 
– I min del av prosjektet Barnet i centrum var vi særlig opptatt av hvordan man på best mulig måte kan ta i mot barna i barnehagen. Både når det gjelder det første møtet og tilvenningsprosessen, og den daglige mottakelsen. Her så vi at de barnehagelærerne som var gode til å bygge relasjoner, også var gode til å ta imot barna. De var i stand til å fange det vi kaller barnas "vinduer", det vil si de øyeblikkene der både barnet og foreldrene er klare til å ta avskjed. Da slipper man de mange episodene med "farvelgråt", som det er alt for mange av rundt om i barnehagene, sier Hansen.
 
På bakgrunn av det de fant, har Hansen og kollegaene satt opp en liste med seks tips til god tilvenning i barnehagen. Et av punktene handler om å begynne tilvenningsperioden langt tidligere enn hva som er vanlig, for eksempel med korte besøk i barnehagen en gang i uken allerede 4-5 måneder før barnet skal starte. Dette og andre tiltak vil to andre medarbeidere i prosjektet, Tina Balslev Andersen og Lise Bech Madsen, snakke om under Nordiske impulser.
 

Ikke utslitt av nære relasjoner

Barnehagelærere kan bli slitne, det vet alle som vært en tid i barnehagen. Men det er en myte at de blir slitne av de tette relasjonene med barn, mener Ole Henrik Hansen.
 
– Barnehagelærere kan bli slitne av for dårlige rammebetingelser, dårlig ledelse eller krevende medarbeidere, men ikke av relasjonene til barna. De gode relasjonene er tvert i mot det som gir barnehagelæreren gylne øyeblikk og bekreftelse på at å velge dette faget var et riktig valg.
 
– Barna trenger voksnes nærvær, for mennesket konstrueres på godt og vondt i det sosiale rom som det blir til i. Og skal barnet få et godt selvbilde, kreves det barnehagelærere som er positive, anerkjennende og psykisk tilgjengelige. Det er nemlig da det skapes rom for innlevelse og tilknytning. Den engasjerte og pasjonerte barnehagelæreren er nysgjerrig på en omsorgsfull måte, og kroppsliggjør den empatiske tilgangen som utvikler barna, sier Hansen.
 

Krav til nye ansatte

Dersom man aksepterer hvor viktig relasjonskompetanse er, og innser at det finnes barnehagelærere som er gode og mindre gode på dette, bør det også få konsekvenser for hvem man ansetter, mener Hansen. Som et resultat av prosjektet har de derfor utviklet en screeningsmodell til bruk i ansettelses-prosesser, der kandidater til en stilling blir presentert for to videopptak av situasjoner i en barnehage som de skal kommentere.
 
– De blir spurt om hva de ser, og hva de vil gjøre videre i hver av situasjonene. På denne måten får man et godt bilde av hvordan den aktuelle kandidaten vil kunne fungere i samhandling med barn og hvordan hennes evne til å bygge relasjoner er. Modellen har skapt debatt, blant annet fordi noen mener det er feil å ta utgangspunkt i en bestemt teori når man skal ansette folk, men jeg tror dette kan være et viktig hjelpemiddel. Og jeg tror vi må tørre å snakke om gode og dårlige barnehagelærere, og finne fram til måter der man velger ut de som har evne og vilje til å utvikle god relasjonskompetanse, sier Ole Henrik Hansen.