Begrepet "tydelig leder" går igjen i mange dokumenter og beskrivelser av god ledelse i barnehagen.

Daglig leder i stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, foretrekker å snakke om den autentiske lederen.  
 
"Tydelig" er et ord som blir hyppig brukt når man snakker om ledelse i barnehagen. I Stortingsmelding 19, Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen, kan vi for eksempel lese om behovet for "en tydelig og kompetent leder" og "tydelig og tilstedeværende ledelse". Men begrepet faller ikke i like god jord hos alle.
 
– Jeg bruker sjelden begrepet "tydelig leder". Blant annet fordi det kan misforstås og oppfattes som en leder som står på sitt, eller en leder som alltid har rett. Jeg tror ting blir tydelige gjennom de målene vi har satt oss, gjennom ideologi og strategi. Derfor snakker jeg heller om den autentiske lederen, den som er genuint interessert i barnehagen og det arbeidet som gjøres der, som kan blottlegge en hel del kunnskap, men som også er villig til å lære mer, sier Robert Ullmann.
 
Lederforum 2017 Tydelig ledelse i flat struktur?! Det blir ofte hevdet at barnehagen er preget av en likhetsideologi og en flat struktur mellom barnehagelærere og assistenter. Er dette sant, eller eksisterer det større ulikheter mellom yrkesgruppene? Møt Robert Ullmann og flere dyktige foredragsholdere i Oslo 20. og 21. mars. Les mer om konferansen.

Lederfilosofi i Kanvas

Hvis du vil høre mer av Robert Ullmanns tanker om tydelig eller autentisk ledelse, bør du komme på Lederforum 2017. Der er Ullmann en av foredragsholderne, og vil blant annet snakke om personalledelse og faglig ledelse, og fortelle hvordan de tenker ledelse i Kanvas-barnehagene.
 
– I Kanvas tror vi for det første at det er nødvendig å ha en styrer eller daglig leder i hver barnehage. Vi er skeptiske til trenden med å slå sammen flere barnehager til én enhet, med en felles leder. Det blir på en måte å smøre ledelse litt tynt ut over flere barnehager, og det tror jeg ikke er en god løsning. Det er viktig for oss at hver barnehage har en leder som kjenner de ansatte, barna og deres foreldre, sier Ullmann.
 

Barnehagelærer er faglig leder

I Kanvas er de også opptatt av skillet mellom personalledelse og faglig ledelse. Daglig leder eller styrer representerer arbeidsgiver og har personalledelse som sitt hovedansvar, mens barnehagelærerne har det faglige ansvaret for det daglige pedagogiske arbeidet med barna. Etter de innførte 50 prosent andel barnehagelærere i Kanvas-barnehagene, har de organisert bemanningen på en annen måte enn den klassiske avdelingsstrukturen med en pedagogisk leder og to assistenter.
 
– Vi har gått bort fra begrepet pedagogisk leder og bruker heller profesjonstittelen «barnehagelærer». Når vi jobbet mot målet å få 50 prosent andel barnehagelærere i alle våre barnehager, opplevde vi det som unaturlig at barnehagelærere som jobbet side om side skulle ha ulike funksjoner. En periode hadde vi funksjonen "førskolelærer 2". Det var nok en funksjon de færreste ville ha! Arbeids- og ansvarsfordeling bør man ha, men vi har valgt å tildele ansvarsområder ut i fra barnehagens faglige mål og ikke ut i fra et hierarki.
 

Lederprogram

Kanvas har et lederprogram som inkluderer alle ledere i organisasjonen. To ganger i året samler de alle daglige ledere og assisterende daglige ledere, 70-80 personer, til et to-dagers faglig seminar. Mellom disse samlingene møtes lederne til nettverksmøter i mindre grupper.
 
– Lederprogrammet vårt er ikke en trinnvis utdanning, slik at man er "ferdig" etter så og så lang tid. Vi strekker oss etter å være en lærende organisasjon, og lederprogrammet er en del av dette. Lederutvikling er en kontinuerlig prosess.
 
– Hvilke egenskaper bør den gode lederen ha? Hva ser dere etter når dere rekrutterer ledere i Kanvas?
 
– Et oppriktig engasjement for barn, og andre mennesker, er viktig. Vi vet at engasjement smitter og utløser energi, så det er en viktig egenskap. I tillegg vil jeg nevne gode kommunikasjonsevner. God kommunikasjon er helt avgjørende i barnehagen, mellom barn og voksne, og voksne i mellom, så dette er også en egenskap vi ser etter, sier Robert Ullmann.

Er du en modig leder?

Vi trenger modige ledere som oppmuntrer til ro, lek og hvile

Les mer >>

Konflikter – en kilde til vekst og utvikling!

Så fint at denne konflikten kom, ellers hadde jeg ikke fått mulighet til å lære dette!

Les mer >>

Lederen har ordet!

”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.

Les mer >>

Lederen har ordet!

Jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til å sette meg ned i fred og ro og reflektere rundt det vi jobber med

Les mer >>

Slik blir du en inneffektiv sjef

Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.

Les mer >>

Må ikke gro inn i veggene!

Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.

Les mer >>

Den vanskelige samtalen

Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker

Les mer >>

Total kvalitetsledelse

TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.

Les mer >>

Improvisasjon – lederverktøyet du aldri vil legge fra deg!

Du har helt sikkert sett dem, og du er kanskje en selv – En super kollega. En kollega som alltid leverer i tide, kommer tidsnok på jobben, er kompetent til å utføre jobben hen er satt til og som du kan stole på at gjør det som er avtalt.

Les mer >>