Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Dagens barn vokser opp i en digital verden full av muligheter. Foreldre til barn helt ned i 1–2-års alderen står frem på Dagsrevyen og viser frem datakyndige barn som enkelt navigerer seg frem både på iPad og iPhone. Vi ser til stadighet barn i barnehagen som tar på pc- eller tv-skjermen og stusser når det ikke er touch screen.

I en undersøkelse utført av senter for IKT i utdanningen 2011 kommer det frem at omtrent fem av ti barn er tre år eller yngre når de bruker datamaskin for første gang. Av disse er 14 % ett år eller yngre når de først bruker datamaskiner. Disse tallene viser at en stor andel barn er brukere av digitale enheter lenge før de begynner på skolen, og til en viss grad før de begynner i barnehagen også.
Et svært viktig spørsmål er hvordan digitale medier og IKT skal bli en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. IKT er ikke et nytt fenomen i barnehagen, men for mange er det kanskje en utfordring å se hvordan en aktivt kan bruke det pedagogisk sammen med barna i barnehagehverdagen.

Lett tilgjengelig

I vår barnehage har vi en regel på at mobiltelefoner skal ligge i personalgarderoben og ikke tilgjengelig på avdelingen. Men på vår avdeling gjør vi ting litt annerledes. Med fire unge mennesker som jobber sammen bruker vi dette aktivt i hverdagen. Dermed er kamera er lett tilgjengelig, noe som resulterer i mange bilder og filmsnutter i «her og nå» -situasjoner i løpet av dagen. Men det er viktig å poengtere at vi har tatt et valg i forhold til å bruke private mobiler på avdelingen. Samt at vi alltid sletter bildene fra telefonene før dagen er over. Vi er svært opptatt av sikkerhet rundt bruken av bilder og hvor de publiseres og lagres.

Bruk av lesebrett er også noe barna har fått kjennskap til. Vi tar i bruk tegneprogrammer og lager små filmsnutter. Barna lager illustrasjoner som vi sammen lager film av, med musikk som barna har lagd i ulike musikkapplikasjoner. Gjennom denne arbeidsmåten får barna selv være kreative og bruke fantasien til å lage forskjellige historier, samarbeide om hvilken musikk de ønsker, og om et produkt som de kan vise til de andre barna på avdelingen.

På vår avdeling bruker vi digitale medier på ulike pedagogiske måter. Både til samarbeid barna imellom, språktrening i mindre grupper, kreativ utfoldelse og til læring av matematikk. Gjennom denne måten å jobbe på er vi innom svært mange av fagområdene i rammeplanen. I tillegg er personalgruppen som helhet er inne i en prosess med bruk av digitale medier, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Gjennom at personalet er åpne for ulike leke og læringsformer åpner digitale medier opp for nye muligheter innen kreativ lek og læring. Digitale verktøy kan brukes som en del av dokumentasjon av hverdagen, slik at foreldrene hver dag kan få et mer konkret innblikk i barnas hverdag gjennom bilder og filmer. Ikke bare gjennom skriftlige dagsrapporter skrevet av de voksne.
Men hva må til for at dette skal bli få en sentral plass som satsningsområde i barnehagene?

Hva må til?

Jeg mener at dersom pedagoger og assistenter skal bli trygge på bruken av digitale medier må det komme økonomiske tilskudd til barnehagene. Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.  Det er svært vanskelig å jobbe pedagogisk sammen med barn med utstyr som er fra en annen tidsepoke, eller med kun én pc i hver barnehage. Økonomiske tilskudd er en viktig faktor slik at barnehagene kan jobbe med digitale medier, og dermed i tråd med rammeplanen.

En annen faktor som er nødvendig er kursing av personalet, både i forhold til ulike digitale medier som er egnet for barn og at de ansatte føler seg kompetente og trygge i bruken av digitale medier. Videre er det meget viktig å lære de ansatte etiske retningslinjer i forhold til bruken av digitale medier og eksponering av barn i ulike barnehage blogger og ved bildedokumentasjon.

Barnehagene skal etter min mening gjenspeile det samfunnet barna vokser opp i og gi barna ferdigheter og kunnskaper som de kan bygge videre på senere i livet. Enten vi vil eller ei er barns digitale kompetanse en viktig del av dette.

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Gigantsatsing på IKT i Arendal kommune

Alle pedagoger i Arendal kommune får egen bærbar PC, samtidig som de får tilbud om opplæring i bruk av ulike digitale verktøy

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>

Tenk før du taster

Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.

Les mer >>

Temahefte om IKT i barnehagen

Heftet tar for seg medier, IKT og digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>

App'er som pedagogisk hjelpemiddel- del 1

Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen

Les mer >>

Data i barnehagen . en masteroppgave

Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2

Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet

Les mer >>

Datatilsynet reagerer

Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

Les mer >>