Barnehageforum - Gode ledere kjenner svarene på fire viktige spørsmål

Medarbeidere motiveres ofte av at de selv kan ta beslutninger, og at de har frihet til å velge hvordan de vil løse oppgavene.

Dette krever at du som leder er tydelig omkring rammene for arbeidet, og at du kan gi klare svar på fire spørsmål.

 

1. Medarbeider: Hva er min rolle?

Medarbeiderne må ikke være i tvil om hva deres rolle er, og hva de skal levere på arbeidsplassen. Det er derfor din oppgave å være tydelig på hva den enkelte medarbeiders rolle og oppgaver er, og hva som forventes av dem.Det er en god ide å sette seg sammen med medarbeiderne og avklare oppgaver og roller. Det må presiseres for medarbeiderne hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvor lang tid de har på å løse disse.

 

2. Medarbeider: Hvordan henger min rolle sammen med kjerneoppgavene i organisasjonen?

For at medarbeiderne skal kunne se sammenhengen mellom deres funksjon og kjerneoppgavene er det viktig at du skaper en rød tråd mellom medarbeidernes prioriteringer og arbeidet i den øvrige organisasjonen.

Medarbeiderne må ikke være i tvil om de skal velge løsning A eller B. Derfor må de kjenne til strategien og kunne se den røde tråden i forhold til hvordan deres oppgaveløsning bidrar til organisasjonens mål. Det gir også medarbeiderne større tilfredshet i arbeidet når de kan se de nødvendige sammenheng.

 

3. Medarbeider: Hva forventes av min adferd?

Du har sikkert noen klare forventninger til dine medarbeidere? Ofte er det dessverre slik at disse ikke blir satt ord på. Mange ledere har en tendens til å se på sine forventninger som en selvfølge, men det som kjent ikke noen som kan lese andres tanker. 

For at medarbeiderne skal være i stand til å utføre arbeidet på en god måte, må du helt eksplisitt beskrive og forklare hva du forventer av den enkelte medarbeider. Det vil skape tydelighet og tillit mellom deg og dine medarbeidere.

Forventningene skal være enkle og samtidig så dekkende at medarbeiderne kan forholde seg til dem og rette inn sin adferd etter dem. 

Forventninger bør være et tema som tas opp etter en stund, slik at dere stadig har en dialog og får avstemt forventningene til eventuelle nye situasjoner.

 

4. Medarbeider: Hvor skal jeg utvikle meg for å bli bedre?

Medarbeidere og ledere har forskjellige perspektiver på sin arbeidsplass. Medarbeiderne er inne i detaljene, mens lederne har mer overblikk.  Det overblikk og den innsikt du som leder har skal du bruke til å identifisere hva medarbeiderne skal gjøre mer eller mindre av i forhold til retningen organisasjonen beveger seg.

Du må kommunisere og sikre at medarbeiderne utvikler den rette adferd og kompetanse slik at de forblir relevante for organisasjonen. Selv om medarbeiderne stadig bærer det største ansvaret for egen utvikling, skal du guide og gi de innsikt i hvor de står og hvordan de bør utvikle seg.