Barnehageforum - Digitalt kurs - Etikk i barnehagen

Hvert eneste møte med barnet er et etisk møte?

Refleksjonsspørsmålene under tar utgangspunkt i det digitale kurset «Etikk i barnehagen» av Birgitte Fjørtoft. Foredraget er basert på innhold fra boken «Læringens ville veier». Vi anbefaler at dere leser boken og ser kurset sammen med personalgruppen før dere arbeider med spørsmålene under. Kursets varighet er 50 minutter.

 

 

Støttemateriell til kurset Etikk i barnehagen:

Frykten for å bli spist opp...

Hvor tenker dere at grensene går mellom det private, personlige og profesjonelle?
Velg dere ut en situasjon fra deres praksis, hvor disse grensene går over i hverandre.

Hvordan reagerte dere overfor barnet? Hva var det som gjorde at du klarte/ikke klarte å forholde
deg profesjonelt?

Diskuter: I hvilken grad og på hvilke måter tar dere i bruk det personlige på jobb i barnehagen?

 

Definisjoner av barn og lekeregler

Hvordan snakker dere om barn på deres avdeling?
Er det noen barn som har fått ulike «merkelapper», og hvordan kan disse merkelappene påvirke
barnet/barna i positiv eller negativ forstand?
I hvilke situasjoner er det lettere å ta snarveier (ignorere, avlede, faste regler), i stedet for å ta seg
tid til å gå inn i det som er ubehagelig eller vanskelig i situasjonen?
Har dere regler har dere for det lekende samspillet, i så fall hvilke og hvorfor/hvorfor ikke?

 

Lekens etikk

Se for dere en lek hvor dere var aktivt deltakende sammen med barna.
Hva kjente du på? Hva opplevde du som utfordrende? Hvordan responderte barna på din deltakelse?
Har dere barn på deres avdeling som kan ha ekstra behov for at dere deltar og er tett på leken?
Hvordan kan dere berike og støtte dette barnets lek?
Se for dere uteleken på deres barnehage.
Hvor mange av de ansatte tar del i leken på en aktiv måte?
Hvilke begrunnelser kan ligge bak, for ikke å delta? Og kan dere komme med en kritisk innvending
til disse begrunnelsene hver?

Del med hverandre: En lek hvor dere oppdaget noe nytt i barnet, fordi dere deltok i den.

 

 

Plattformen (Lærerprofesjonens etiske plattform)

Gå gjennom de ulike punktene i plattformen, og diskuter:

  1. Hva betyr denne setningen for dere: «Vi møter barnehagebarn, elever og foresatte med respekt»?
  2. Hvordan vil dere beskrive profesjonell integritet, og hvordan kommer denne til uttrykk i deres praksis?
  3. Hva legger dere i begrepene/uttrykkene:
    - «Å være bevisst makten en har i kraft av rolle og posisjon»
    - «Er lojale mot egen institusjons mål og retningslinjer»
    - «Viser mot og målbærer tydelig samfunnsmandatet»