Dette spørsmålet er blitt stilt etter at vi fikk et forslag til ny rammeplan for barnehagen

Mange barnehagelærere sier at forslaget gir dem en «utfører»-rolle, og ikke en profesjonsrolle. De peker på planens mange skal-formuleringer, og det totale fraværet av begrepene etisk og faglig ansvar, i omtalen av styrere og pedagogiske ledere.
 

Frihet versus ansvar

Metodefrihet er et innarbeidet begrep, men jeg syns ikke det er så godt. Jeg mener at ansvar er et riktigere begrep enn frihet, når vi snakker om hvem som skal vurdere og velge metoder i det pedagogiske arbeidet. For dette arbeidet kan ikke gjøres under full frihet. Det er ikke slik at den enkelte lærer i barnehage og skole skal kunne velge sine arbeidsmåter og metoder etter personlig smak og behag. Jeg kjenner heller ingen lærere som ønsker seg en slik frihet.
 
Det barnehagelærere vil ha, er et ansvar som pålegger dem å bruke sin kunnskap om barn, barnehage, fag og mandat i en skjønnsmessig vurdering av hva gruppen av barn de arbeider med, har bruk for. Eller hva enkelte barn i denne gruppen trenger. Jeg opplever at de ønsker en synliggjøring av dette ansvaret, fordi de ellers ikke kan gjøre en god jobb.

Barnehagelærerne ønsker ikke å unndra seg ledelse

Dette betyr heller ikke at barnehagelærerne ønsker å unndra seg ledelse. Selvsagt skal de forvalte sitt ansvar i samsvar med de mål som barnehagen har. Altså de målene som har sitt opphav i barnehagens rammeplan, og som er vektlagt i barnehagen eller kommunen. Dersom pedagogiske ledere lager «private mål», er det selvfølgelig viktig at styrere bruker sin lederautoritet til å rette opp kursen. Det samme må gjelde dersom styrere i en kommune, eller en privat kjede, begynner å operere uavhengig av forankring i lov, rammeplan og lokale tilpasninger. Da må barnehageeier bruke sin myndighet.
 
Barnehagefolk nr.1/2017

Dette debattinnlegget er publisert i Barnehagefolk nr. 1/2017.  Tema: Livsmestring og helse.


Tegn abonnement, eller kjøp enkeltnummer.
 
Det sier seg selv at det alltid vil komme situasjoner hvor det oppstår «knirk» mellom de ulike nivåene i denne kjeden. Det vil helt sikkert være situasjoner hvor det ikke er opplagt hva som er «innafor». Men i mange tilfeller vil en slik uro bidra til å klargjøre begrunnelser for det pedagogiske arbeidet. Det er ikke et mål at rammeplanen skal sildre fra statlig nivå og ned på barnet, uten at det har vært diskusjoner og meningsbryting. Det er heldigvis ikke mulig å oversette et utdanningsmandat til praksis på en entydig måte.

Metodefrihet er et innarbeidet begrep, men jeg syns ikke det er så godt.

Profesjonsfellesskapet

Det at rammeplanen er tolkbar, og at den gir rom for mange ulike praksiser, er grunnen til at vi trenger folk med en profesjonskompetanse i barnehagene. Når loven har slått fast at pedagogiske ledere og styrere skal være barnehagelærere, er det jo nettopp fordi de er i stand til å ta ansvar for å utlede det pedagogiske arbeidet fra et gitt mandat. Hvis det hadde vært nok å følge noen direktiver, så hadde man strengt tatt ikke trengt noen kompetansekrav.
 
les også:Hva Katrine Stegenborg Teigen i KS sier om godt eierskap i artikkelen "En god barnehageeier bryr seg"
 
Så mener jeg at vi bør diskutere om ikke barnehagelærere kan ivareta dette ansvaret bedre enn i dag, ved å bruke hverandre. Når jeg snakker om profesjonsfellesskapet, mener jeg alle barnehagelærerne i en barnehage. Styrer er den naturlige leder av dette fellesskapet, selv om styrer selvsagt også er leder for alle yrkesgrupper. Alle barnehagelærere bør bidra til å ta ansvar for å sosialisere nykommerne inn i faglig fellesskap. Alle barnehagelærere har et ansvar for å opprettholde den faglige dialogen i hverdagen. Særlig i vurderingsarbeid, som ofte er det som skaper konflikter i en barnehage, må det finnes faglige fellesskap som bidrar til å følge med på barns trivsel og utvikling. Det må hele tiden være faglig dialog om dette arbeidet. Hva er normalt eller ikke normalt ved et barns atferd? Når bør vi hente inn ekstern hjelp? Hvordan kan vi bruke hverandres blikk til beste for alle barna – ikke bare for de 18 som er på «min» avdeling? Eiere og styrere har et stort ansvar for å sørge for at det finnes forum for å bygge vurderingskompetanse og vurderingskultur. I barnehagens vurderingsarbeid er dette ofte ensbetydende med å bygge kultur for å fange barns ytringer, gi barn medvirkning og gjøre barns perspektiv gyldig i det pedagogiske arbeidet.
 
 

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Ny som leder i barnehagen

Som ny leder i barnehagen er det mange ting en møter for første gang. Hvilken ledelsesmodell skal du støtte deg til?

Les mer >>

Er du en modig leder?

Vi trenger modige ledere som oppmuntrer til ro, lek og hvile

Les mer >>

Den vanskelige samtalen

Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker

Les mer >>

Bli kvitt de 5 største tidstyvene

Det er ikke alltid det lønner seg å gjøre alle oppgaver som ramler ned på din pult

Les mer >>

Stopp konflikten i tide

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.

Les mer >>

Gode råd når du skal gi kritikk

Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø

Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Les mer >>