”Får vi leke nå?” spør barna når samlingsstunden er ferdig. Jeg tror mange barnehagelærere kjenner seg igjen i denne situasjonen. Barn vil leke, de slåss for å få leke og lek er nesten hele tiden aktuell og ønsket i deres verden og i deres hverdag. Kanskje er det dette vi kaller fri lek når barna får bestemme at nå leker vi!

Det er en aktivitet fri for voksnes ønsker og planer for hva de skal gjøre at hva de skal lære. Vi kjenner igjen diskusjonen helt fra  Frøbels tid der mer formell undervisning i matematikk og geometri ble  blandet med fri lek.

Men som førskoleforskeren Gunilla Lindqvist har skrevet, så er leken aldri fri fra påvirkning fra de voksnes verden, for eksempel gjennom populærkulturens og barnekulturens innvirkning på barns lek eller på hvordan og hva det fysiske lekemiljøet tilbyr.

 

Man bør spørre seg selv både hva den frie leken er fri fra, og hva den frie leken gir frihet til ...

 

Er lekbasert læring egentlig lek?

Jeg og mine kolleger har diskutert lek som har til hensikt å utvikle barns evner og kunnskaper av skoleforberedende og formell kognitiv karakter av typen lek-for-læring. Denne formen for lek er voksenstyret og målorientert.

Her blir leken en underordnet aktivitet i forhold til formell læring. Leken anvendes for å oppnå læring av kunnskaper og kompetanser som anses å være verdifulle av noen andre enn barnet selv.Her forstås læring som et resultat av undervisning der leken blir et instrumentelt redskap.

 

nordiske impulser 4-5 mai 2020

 

En annen måte å se på læring er at det er noe som skjer i alle mulige aktiviteter, også i lek. Lek stimulerer kommunikasjon som igjen stimulerer  bedre språkbruk. Leken gir muligheter for å utforske såvel seg selv som resten av verden på ulike måter. Leken både forutsetter og utvikler famtasien, forestillingsevnen og kreativiteten. Man kan si at alt dette er indirekte læring, eller lek-som-læring.

 

Hvorfor er fri lek viktig?

Jeg får ofte dette spørsmålet av mine barnebarn: ”Kan vi leke, mormor?” (får du det som barnehagelærer i din barnehage?).  Min erfaring er at barn gjerne vil leke med oss voksne.

Jeg kan huske noe fra en lek da jeg var barn: Det er sommer og alle i familien og slekten bader sammen i en sjø på landet. Det beste jeg visste var, og som jeg lengtet etter hele sommeren, når de voksne ”slapp taket” og selv hadde det morsomt sammen med hverandre og med oss barn. De voksne bidro til leken på sin måte, og vi vi barna bidro med vårt og viste hvordan man kan leke med glede og stor innlevelse. 

Den frie leken handler i dette eksemplet ikke om frihet fra voksne, men om frihet til noe, og jeg tenker det handler om spenning, glede, nærhet, fellesskap, grenseoveerskridelse, fremtid .... Derfor er lek viktig!

 

 

Flere artikler innen Den viktige leken

Barn som ikke leker er voksnes ansvar

Hvorfor har en del barn vansker med å komme med i leken? Hvorfor tar noen barn aldri initiativ til lek med andre?

Les mer >>

Bli med i leken!

Voksne skal være i nærheten når barn leker for å kunne hjelpe barna med å fordype sin lek for at den skal vare lenge

Les mer >>

Liv og røre med sølekjøkken

Å tilberede mat i friluft er god kur mot grå hverdager fordi det setter kokkens skaperglede i sving. Det gjelder for barn også.

Les mer >>

Leken er kjennetegnet ved selvbestemmelse

Med fri lek forstås som regel at barn helt uten påvirkning fra voksenverdenen setter i gang og selv bestemmer hva de vil leke, med hvem og hvordan. Dette er en vesentlig dimensjon, men leken er allikevel aldri helt ”fri”.

Les mer >>

Lek er viktig nettopp fordi barn er opptatt av å leke

Mange lekforskere peker på at lek er full av paradokser og uforklarligheter. Av den grunn er det utfordrende å trekke frem bestemte kjennetegn som kan gjenkjennes i alle former for lek. Det som kjennetegner mye lek kan være fraværende i andre former for lek.

Les mer >>

Stor forskjell på lek og voksenstyrt aktivitet

Barna viser med ekte innlevelse og engasjement at leken er viktig for dem. Om vi ønsker å finne ut hva lek er mener jeg derfor vi må spørre barna først.

Les mer >>

Sett av rikelig med tid til barnas frie lek

I lekforskningen beskrives lek ofte som en frivillig aktivitet hvor selve aktiviteten er det viktigste. Sånn er det også når man spør barn om hva lek er. Det beskrives gjerne som en selv-kontrollert aktivitet hvor voksne ikke har bestemt hva de skal gjøre. En aktivitet som kjennetegnes av at det som skjer er artig, aktivt, spontant, fritt, ubegrenset, selv-initiert og naturlig.

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Det kommunikasjonsteoretiske perspektivet på lek

Innenfor det kommunikasjonsteoretiske perspektivet er forskerne interessert i hvordan leken kommuniseres, spesielt på metanivå.

Les mer >>