Barnehageforum - Lekende inkludering

– Om lekens betydning for barn som strever med livet

Leken er selve livsgnisten til barna, sier den danske professoren Dion Sommer. Når barn leker settes altså selve gnisten for å leve i sving. Tenk på det!

Birgitte Fjørtoft, redaktør Barnehagefolk

Alle barn har rett til og godt av en lekende barnehagepraksis, men for de barna som av ulike grunner strever litt ekstra med livet, kan det faktisk være ganske avgjørende. Det er helt avgjørende at barnehageansatte har kunnskap om, språk og blikk for barn i utsatte livssituasjoner og at vi er trygge på hvordan barnehagen kan fungere som beskyttelsesfaktor for disse barna.
 

bestillingskurs med birgitte fjørtoft:Lekende inkludering -om lekens bestydning for barn som strever med livet
Kurset skal gi en dypere forståelse av hvilken rolle leken kan spille i inkluderingsarbeidet, og vise hvordan de ansatte kan jobbe forebyggende gjennom selv å være lekne. Deltakerne vil få presentert flere praksishistorier om barn som har det vanskelig og eksempler på hvordan det er mulig å jobbe med dette i praksis – med blant annet presentasjoner av lekeforløp og prosjektarbeid.

 

Barn i risiko

En beskyttelsesfaktor er noe i et barns liv som gjør livet litt lettere å leve for dem, når de lever under risiko. Det kan være for eksempel medfødt robusthet, sosial kompetanse, sterke slektsbånd – eller en barnehage med god kvalitet. For vi skal huske på at barnehagen også kan være en risikofaktor, om ikke de ansatte har den nevnte kompetansen på hvordan man kan forebygge og oppdage at et barn ikke har det bra, enten hjemme eller i barnehagen. Men det holder ikke med bare kunnskap om barn i risiko. For hvor er det barn uttrykker hvordan de har det? Det er i leken.

Derfor må de ansatte også ha god lekekompetanse. De må vite hvordan de skaper et inkluderende lekemiljø, hvordan de kan berike barnas lek, hvordan de kan møte barn som blir utestengt, hva som kan styrke lekerelasjoner i en barnegruppe og, ikke minst – hvordan de selv kan komme tett på leken, og også delta i den.

 

Å delta i leken på barnas premisser

Det hjelper lite å klistre opp et sett med lekeregler på avdelingen. Lekende inkludering i barnehagen skjer ikke av seg selv, og det er på ingen måte barnas ansvar. Det er de ansatte som må tørre å gå inn i de vanskelige situasjonene, og bruke sin kunnskap og profesjonelle skjønn. Som barnehageansatte har vi et profesjonsetisk ansvar for å forvalte vår faglighet og makt på en måte som løfter frem hvert enkelt barn som et helt menneske. Når barna erfarer at du deltar i leken på deres premisser, da opplever de at du tar dem og deres uttrykksform på alvor. Det er først da du kan begynne arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

Når barn ikke leker, eller leker på måter som er forstyrrende eller problematisk, da forteller de oss egentlig alt vi trenger å vite. Men vi kan bruke lekegnisten deres som inngang, også da.

Flere artikler innen Den viktige leken

Leken er kjennetegnet ved selvbestemmelse

Med fri lek forstås som regel at barn helt uten påvirkning fra voksenverdenen setter i gang og selv bestemmer hva de vil leke, med hvem og hvordan. Dette er en vesentlig dimensjon, men leken er allikevel aldri helt ”fri”.

Les mer >>

Den deltakerstyrte lekens viktigste kjennetegn er åpenhet

Jeg bruker ikke begrepet fri lek fordi det på mange måter er misvisende. Der er ikke snakk om å være fri, men om et sted for å skape noe.

Les mer >>

Det viktigste er å få leke - lek og læring

"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."

Les mer >>

Lek og mobbing – når voksne krenker barn

Noen ganger er det best å ta feil, andre ganger er det ille å ha rett. Dette handler om det siste. Vi snakker om et klassisk problem nyere forskning støtter opp under.

Les mer >>

Kommoder med lekelyst

Synes dere av og til at lekemateriellet spres for alle vinder før barna rekker å skape lek som får vare en stund? Da kan en god lekekommode være tingen.

Les mer >>

Barnehagens betydning for små barns lek og lekende samvær

Ellen Os skriver om barns lek og lekende samvær og den voksnes rolle.

Les mer >>

De psykodynamiske teoriene

Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.

Les mer >>

Kroppslig aktiv lek i barnehagen –spørreundersøkelse.

Hva tenker du om lekeslossing i barnehagen?

Les mer >>

Får jeg være med i leken?

For at vennskap skal oppstå må barn få leke sammen, det synes opplagt. Men alle får ikke alltid være med i leken, og noen sliter mer enn andre barn med å få innpass.

Les mer >>